Sokneprest Eidsberg, Østre Borgesyssel prosti

Østre Borgesyssel prosti ligger syd/øst i Borg bispedømme og har vakre og varierte naturområder med skog, innsjøer og åpent kulturlandskap. Prostiet består per dags dato av kommunene Eidsberg, Askim, Trøgstad, Marker, Rakkestad, Aremark og Rømskog. Kommunereformen medfører at prostiet fra 1.1.2020 består av 6 kommuner: Indre Østfold (tidligere Eidsberg, Trøgstad, Askim, Spydeberg og Hobøl), Marker, Rakkestad, Aremark, Skiptvet og Aurskog-Høland (tidligere Aurskog-Høland og Rømskog kommuner). Østre Borgesyssel prosti vil fra 1.1.2019 ha 6 kirkelige fellesråd, 15 menighetsråd og 21 sokn. Prostiet vil være betjent av 18 menighetsprester og 1 fengselsprest, og prostiet vil ha 29 kirkebygg. Medlemstallet vil være om lag 68 000 og innbyggertallet 94 000.
Det er nå ledig fast stilling som sokneprest i Østre Borgesyssel prosti, med tjenestested Eidsberg, Mysen, Hærland og Trømborg sogn.

Sognene ligger i nåværende Eidsberg kommune, som er ett fellesrådsområde, og har til sammen ca. 11 500 innbyggere. Fra 01.01.20 blir Eidsberg en del av den nye Indre Østfold kommune, som vil ha ca 45000 innbyggere, og det etableres ett fellesråd og 5 menighetsråd i den nye kommunen.

Eidsberg kommune ligger midt i Østfold. E18, rv. 22 og Østfoldbanenes østre linje går gjennom kommunen. Det er en times reisevei fra Oslo, med bil, buss eller tog. Kommunesenteret Mysen er, med ca. 6 000 innbyggere, et naturlig handelssentrum for mange i Indre Østfold. Kommunen har 5 barneskoler og 1 ungdomsskole. I Mysen ligger også Mysen videregående skole med 8 utdanningsprogram. Regionen har et godt kulturtilbud og det er svært godt tilrettelagt for natur- og friluftsaktiviteter.

De fire kirkene er: Eidsberg middelalderkirke fra ca. 1250, Mysen kirke fra 1903, Hærland kirke og Trømborg kirke begge fra 1879.
I tillegg til sognepresten er det i Eidsberg en kapellan, ungdomsdiakon og menighetspedagog. Det er kirkeverge i full stilling, sekretær og 4 kirketjenere i til sammen 3,5 stillinger. Det kirkemusikalske arbeidet utføres av kantor i full stilling, samt to deltidsstillinger. Klokkertjenesten dekkes av frivillige. Eidsberg er sete for prosten i Østre Borgesyssel prosti, og prosten har noe prestetjeneste her.

Gudstjenester gjennomføres etter oppsatt turnus. I Mysen kirke er det gudstjeneste hver søndag, i de øvrige kirkene vanligvis annenhver søndag. Menighetene samarbeider om felles gudstjenester i ferier og ved høytidene. Fra og med 2015 foregår forsøk med et felles menighetsråd for de fire sognene i kommunen. Prestene inngår i andaktsturnus for ukentlige andakter på Edw. Ruuds omsorgssenter.

Trosopplæringsreformen er godt implementert, og er preget av tverrfaglig samarbeid, der sognepresten har en viktig rolle. Det er god kontakt mellom kirke og skole/barnehage i kommunen, og det er god oppslutning om de kirkelige handlinger som dåp og konfirmasjon.

Eidsberg preges av et rikt menighetsliv, med mange engasjerte frivillige; vi vil særlig trekke frem:
-      At det drives et godt diakonalt arbeid blant eldre, bl.a. med trivselstreff annenhver uke
-      At ungdomsklubben» KRIK -Ka du trur» har over 50 medlemmer, og rekrutterer mange    ungdomsledere til konfirmantarbeidet.
-      At det i regi av kirken er mange konserter og andre kulturtiltak med svært god oppslutning.
-      At det er et godt samarbeid med organisasjonene, og også et godt økumenisk samarbeid.

Menighetsrådet utarbeidet i 2017-2018 en strategiplan hvor det særlig er fokus på oppfølging av dåpsfamilier, utprøving av tiltak rettet mot aldersgruppen 20-50 år, og videreutvikling av gudstjenestelivet.
Kirkens bymisjon er etablert i Mysen.
 
Kirkekontoret ligger i dag i Mysen, samlokalisert med kommuneadministrasjonen . Kirkelig fellesnemnd har vedtatt at det skal være ett kirkekontor i den nye kommunen, men lokaliseringen er ikke avgjort.
 
Målform i tjenesten er bokmål. 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover,
tariffavtaler, reglement m.m., samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte
samarbeidsområdet og tjenestedistriktet for øvrig.

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse. 
 
Kvinner oppfordres til å søke.

Søkere må ha førerkort klasse B og disponere egen bil.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstenester, kirkelige handlinger, andakter og sjelesorg
 • Stabsmøter
 • Delta og styrke menighetarbeidet
 • Prostiets og bispedømmets prestesamlinger
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Delta i prostiets beredskapsordning
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet
 • Arbeidsveiledning

Kvalifikasjoner:

 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Cand.theol
 • Praktisk teologisk utdanning

Utdanningsnivå:

 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)

Personlige egenskaper:

 • Gode forkynner og formidlingsevne
 • Evne til utadrettede, kontakskapende møter med mennesker i ulike livsfaser
 • Evne til å motivere og inspirere medarbeidere og frivillige
 • Evne og vilje til samarbeid og medarbeiderskap
 • Administrativ ryddighet
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Åndelig veiledning
 • Bedriftshelsetjeneste
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Eidsberg
Publisert 2019-07-11
Søknadsfrist 2019-08-04
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger