Nord-Hålogaland Bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et flerkulturelt bispedømme som er preget av "de tre stammers møte" hvor samisk og kvensk er fremtredende kulturtrekk. Bispedømmet har etablert gode kontakter med kirkene i Barentsregionen.

Sokneprest i Kvænangen sokn

Nord Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon. Nord-Hålogaland bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være: Bekjennende - Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirken. Misjonerende - Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt Tjenende - Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Åpen - Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. Vi foretrekker elektronisk søknad. For informasjon 77 60 39 60.

Lyst til å bo og jobbe i vakre Nord-Troms? Vi har nå ledig stilling som sokneprest i Kvænangen sokn i Nord-Troms prosti.


Kvænangen sokn er identisk med Kvænangen kommune, folketallet er ca. 1250. Kvænangen med kommunesenteret Burfjord ligger  midt i det nye storfylket Troms og Finnmark. Kommunen har en storslått natur fra kyst og fjordlandskap og inn til områder med skog, fjell og vidde. Her er det fantastiske muligheter for jakt, fiske og friluftsliv både sommer og vinter. I Burfjord ligger bl.a. kommunehuset med kirkekontor, skole, barnehage, helsesenter og butikker. Barnehagen i Burfjord er nesten helt ny, og til jul 2019 vil den nye barne- og ungdomsskolen stå ferdig.  Kommunen ligger rundt èn time fra Alta med gode fasiliteter som flyplass, badeland og kjøpesenter. Det er også en times kjøring til Nordreisa, hvor en også finner flere butikker og restauranter. 
  
Stillingen har Kvænangen sokn som særskilt tjenestested og Nord-Troms prosti er tjenestedistrikt. Ca 20 [JEW1] % av tjenesten er lagt til nabosoknet Nordreisa, det gir også en fin anledning til fellesskap med kirkestaben der. Soknet betjenes av sokneprest, daglig leder/kirkeverge/kirkegårdsarbeider[JEW2]  i 85% stilling, kirketjener i 42% stilling,og organist i 85%. Sokneprest har et godt kontor [JEW3] på kommunehuset bl.a. sammen med kirkevergen, og det er et godt samarbeidsklima i forhold til kommunen. Soknepresten har fast plass i menighetsrådet. Han forretter gudstjenester og kirkelige handlinger, har ansvaret for konfirmantundervisningen, og besøker syke og gamle. Prosten er nærmeste overordnede. Nåværende kommunale tjenestebolige er plassert i boligfeltet nær sentrum i Burfjord[JEW4] . Boligen er romslig og i god stand med fin utsikt over fjorden. Det er til sammen 8 prester i prostiet, de møtes jevnlig ca. 1 dag hver måned til sosialt, faglig og åndelig fellesskap. 
  
I Kvænangen er det til sammen 6 prekensteder og 3 kirkegårder. Sekkemo er hovedkirken, og samt kirken i Burfjord som er restaurert til moderne kirke. Hovedtyngden av gudstjenestene forrettes i Sekkemo kirke og Burfjord kirke. I tillegg har vi Skorpa kirke fra 1850 som ligger på øya Skorpa hvor det etterstrebes en gudstjeneste i året. Det er videre enkeltgudstjenester på øya Spildra, i Kvænangsbotn og i Jøkelfjord. Det er også andakt/ gudstjeneste på Gargo sykestue og sykehjem hver andre uke. 
  
Oppslutningen om gudstjenester og de kirkelige handlinger er god, og samarbeidet med skoler og barnehager fungerer godt. Det er skolegudstjeneste for skolen før hver jul, og barnehagen inviteres til samling i kirken før hver jul og hver påske.  Vi søker derfor etter en prest som kan trives med en bred, folkelig kontakt, og som kan være prest for alle aldersgrupper. 
  
Ellers nevner vi at den luthersk-læstadianske bevegelse (Lyngenretninga) har preget menighetslivet i Kvænangen fra gammelt av. Det avholdes jevnlig forsamling i hjem og kirkestue, og om sommeren er det også kirkestevner. Lokal grunnording med høymesse av 2012 brukes, og salmebøkene Landstads rev. og NoS 1985 benyttes i gudstjenestene. Soknepresten må ha vilje og evne til å samarbeide og vise respekt for de ulike grupper i kirkelivet og tilpasse seg de lokale kirkelige forhold. Det er ønskelig med en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
  
Kvinner oppfordres til å søke.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest)
Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Delta i menighetenes konfirmantarbeid og trosopplæringsarbeidet
 • Fast sete i Storfjord menighetsråd
 • Andakter på institusjon

Kvalifikasjoner:

 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Det forutsettes at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper:

 • Ha evne og vilje til å bli engasjert og engasjere andre
 • Kunne arbeide med barn og unge
 • Kunne arbeide selvstendig og i team med ansatte og frivillige
 • Kunne videreutvikle eksisterende arbeid og samtidig har visjoner for framtiden
 • Ser menighetenes behov både i et lokalt og i et større perspektiv
 • Være en god samarbeidspartner i utviklingen av menighetene i deres kulturelle kontekst

Språk:

 • Norsk

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i stilling 1555 sokneprest.
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer. Pensjonsinnskudd.
 • Arbeidsgiver er behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Mulighet til tre måneders studiepermisjon hvert tredje år.
 • Nytilsatte får tilbud om veiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, tjenestedistrikt.
 • Storfjord omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler, regler om barnetrygd og nedskrivning av studielån. Se www.tiltakssonen.no for å finne ut hvilke regler som gjelder.
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Burfjord
Publisert 2019-08-07
Søknadsfrist 2019-08-27
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger