Nord-Hålogaland Bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et flerkulturelt bispedømme som er preget av "de tre stammers møte" hvor samisk og kvensk er fremtredende kulturtrekk. Bispedømmet har etablert gode kontakter med kirkene i Barentsregionen.

Prost i Hammerfest

Nord Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon. Kjerneverdier er "Åpenhet, Tillit, Raushet og Utviklingsorientert". Dette ønsker vi skal være styrende for alle tjenester, alt arbeid, alle engasjement og alle medarbeidere. Nord-Hålogaland bispedømme har som hovedmål å være: Bekjennende, ved at vi stadig fornyes i troen på den treenige Gud. Misjonerende, ved at vi lokalt og globalt vitner om forsoningen i Jesus Kristus. Tjenende, ved at vi viser omsorg for medmennesker og arbeider for fred, rettferdighet og vern om skaperverket. Åpen, ved at vi bygger fellesskap med respekt for ulikheter. I gjeldene strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder: Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv. Hammerfest prosti: Består av 8 sokn: Gamvik sokn, Hammerfest sokn, Kokelv sokn, Kvalsund sokn, Lebesby sokn, Måsøy sokn og Nordkapp sokn. Seks fellesråd: Gamvik, Hammerfest, Kvalsund, Lebesby, Måsøy og Nordkapp kirkelige fellesråd. Se også lokale nettsider. Vi foretrekker elektronisk sønad: For informasjon 77 60 39 60.

Stillingen som prost i Hammerfest prosti er ledig.

Prostiet omfatter kommunene Hammerfest, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Lebesby og Gamvik. I Kvalsund er det to sokn (Kvalsund og Kokelv), i de andre kommunene er det ett sokn. Hammerfest og Kvalsund kommuner slår seg sammen fra 2020.

Det bor ca. 18500 innbyggere i prostiet, av disse bor ca 9000 i Hammerfest/Rypefjord. Soknene utenom Hammerfest har opplevd en befolkningsnedgang men dette har snudd de siste årene. Dette skyldes for det meste arbeidsinnvandring der de nye innbyggerne har tatt med seg hele familien, bosatt seg og skapt nytt liv i en del av de mindre stedene i prostiet.

Det er god flyforbindelse internt i prostiet og mellom Hammerfest og Tromsø.

Veinettet i prostiet er godt utbygd men det er lange avstander. I tillegg har Hurtigruta fem anløpssteder i prostiet og det går hurtigbåt til de bygdene som ikke har veiforbindelse. På vinterstid kan været skape forsinkelser og vansker med å ta seg fram men man møter forståelse når været har skapt hindringer og avtaler må avlyses eller endres.

Prostiet har i dag 8 prestestillinger inkl. prost. Det er kateket og diakon i Hammerfest og sykehusprest ved Hammerfest sykehus. Det er 25 kirker og kapell i prostiet, de fleste nås med bil men det brukes rutebåt og skyssbåt til noen av gudstjenestestedene.

Prostekontoret er lokalisert i Hammerfest sammen med menighetskontoret i Hammerfest sokn. Sekretæren ved menighetskontoret er administrativ hjelper for prosten i 20 % stilling.
 
Prosten leder prestetjenesten i prostiet, bistår biskopen i dennes embetsutøvelse, gjør selv tjeneste som menighetsprest slik biskopen fastsetter og utfører for øvrig de gjøremål som ligger til prostestillingen. Prosten gjør tjeneste
som menighetsprest i minst 50 % av stillingen.

Til stillingen søkes en samarbeidsvillig og endringsorientert prost med dokumentert lederkompetanse og ledererfaring.

I tillegg til teologiske fagkunnskaper og presteerfaring kreves det kunnskap om Den norske kirkes organisering.

Kjennskap til landsdelen er en fordel.

Det vil bli lagt vekt på flerkulturell kompetanse, tillitsskapende evner, tydelighet og sans for
humor.

Prosten deltar i arbeidsveiledning sammen med øvrige proster i Finnmark.

Naturen innbyr til variert friluftsliv både sommer og vinter. Det er kort vei ut i naturen med lakseelver, fiskevann, bærmyrer og jaktterreng.

Kvinner oppfordres til å søke
Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må fremvise tilfredsstillende politiattest.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for proster
 • Generelt menighetsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målformer
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Det forutsettes at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag
 • Utdanningstittel: Prest

Utdanningsnivå:

 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper:

 • Ha evne og vilje til å bli engasjert og engasjere andre
 • Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
 • Kunne bidra til å videreutvikle menighetene i deres kulturelle kontekst
 • Kunne arbeide selvstendig og i team med tilsatte og frivillige
 • Kunne videreutvikle allerede eksisterende arbeid og samtidig har visjoner for framtiden
 • Gode kommunikasjonsevner

Språk:

 • Norsk

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes etter stillingskode prost
 • Pensjonsinnskudd.
 • Arbeidsgiver er behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Mulighet til tre måneders studiepermisjon hvert tredje år
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.
 • Hammerfest omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler og nedskrivning av studielån. Se www.tiltakssonen.no for å finne ut hvilke regler som gjelder.
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hammerfest
Publisert 2019-08-07
Søknadsfrist 2019-08-27
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger