Nord-Hålogaland Bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et flerkulturelt bispedømme som er preget av "de tre stammers møte" hvor samisk og kvensk er fremtredende kulturtrekk. Bispedømmet har etablert gode kontakter med kirkene i Barentsregionen.

Sokneprest i Lyngen sokn

Nord-Hålogaland bispedømme er Norges arktiske bispedømme og omfatter Troms og Finnmark fylke samt Svalbard. Nord-Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon og vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være; Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirke Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder: Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv. Nord Troms prosti består av 5 sokn og fellesråd: Se også lokale nettsider. Vi foretrekker elektronisk søknad. For informasjon 77 60 39 60.

Lyst til å bo og jobbe i vakre Nord-Troms? Vi har nå ledig stilling som sokneprest med Lyngen sokn som særskilt tjenestested og Nord-Troms prosti som tjenestedistrikt
Vi søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.

Lyngen sokn omfatter Lyngen kommune. I kommunen ligger de vakre Lyngsalpene med sine topper, daler og breer som gir fantastiske muligheter for friluftsliv både sommer og vinter. Kommunen har ca 2800 innbyggere, ca 825 bor i kommunesenteret på Lyngseidet. Næringslivet består vesentlig av jordbruk, fiskeri, industri handel og turisme, samt offentlig virksomhet. I tilknytning til kommunesentret Lyngseidet finnes skole og barnehage, idrettshall, lysløype, alpinbakke, skytterbane, svømmebasseng, kulturskole m.v.  Reiseavstanden med bil/ferje til Tromsø er ca 70 km. For mer informasjon om kommunen, se hjemmesiden: lyngen.kommune.no. 

Sentralt på Lyngseidet ligger både Lyngen kirke, menighetshuset med stabskontor og prestegården. Vakre Lyngen kirke er en gammel korskirke i tømmer fra 1775. Nytt orgel påregnes installert innen to år. I tillegg er det 4 andre prekensteder; Nord-Lenangen menighetshus, Lenangsøyra kapell, Selnes kapell og Furuflaten. Det er god kirkesøkning i menigheten. Det er videre gudstjenester på Lyngstunet og Nord-Lenangen omsorgssenter ca 1 gang pr. måned med i gjennomsnitt 30 dåp, 35 konfirmanter (2 grupper), 35 begravelse og 8 vigsler pr år. 

Sammen med Storfjord sokn utgjør Lyngen et arbeidsområde i prostiet som samhandler om kirkelige handlinger. 
Prestene i prostiet møtes jevnlig ca. 1 gang pr. måned til sosialt, faglig og åndelig fellesskap. Det er også en fast årlig samling for alle kirkeansatte i prostiet.

Menighetshuset ligger ved Lyngen kirke og rommer kontorer for kirkestaben og brukes ellers til møtevirksomhet, trosopplæring m.v. Staben har følgende stillinger: Kirkeverge 70%, sekretær 60%, kirketjener/graver 150 %, organist 60%, menighetspedagog 40%, reinholder 10% samt klokkertjeneste på timebasis. Samarbeid og gjensidig støtte preger arbeidsmiljøet.

Den luthersk-læstadianske menighet har fra gammelt av preget store deler av  menighetslivet i Lyngen.  Menighetsrådet har representanter fra to ulike lister. Det avholdes jevnlig forsamlinger og sommeren to kirkestevner.      

Soknepresten må ha vilje og evne til å samarbeide med de ulike gruppene i kirkeliv og menighet.

Søkeren bør trives med en bred folkelig kontakt både ved dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelser. Lyngen sokn har sammen med de andre soknene i Nord-Troms en gudstjenesteordning som er videreutviklet fra ordningen av 1920.

Trosopplæringen i Lyngen i dag er under en omorganisering der ulike tilbud for de ulike aldersgruppene er under utvikling. Presten er med i trosopplæringutvalget og er med på å utvikle tilbudene til de unge mellom 0-18 år menigheten. 
Pr i dag har vi Knøttegruppe (0-6 år), Juniorgruppen (7-12 år), Ungdomsforum (13-18 år) og  Kirkeklubben som er et tilbud for utviklingshemmede. 

Det er viktig at den nye soknepresten fortsetter arbeidet med å integrere utviklingshemmede og trosopplæringen i gudstjenestelivet i samarbeid med menighetsarbeideren. 

Tjenestebolig er OVF-eide Lyngen prestegård fra 1920, den ligger vakkert til ikke langt fra Lyngen kirke.

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester

Kvalifikasjoner:

 • Den som blir ansatt må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae
 • og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk
 • utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Den som tilsettes må ha førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
 • Bidra inn i prostifellesskapet

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Pensjonsinnskudd
 • Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år
 • Arbeidsgiver er behjelpelig med bolig 
 • Nytilsatte gis  arbeidsveiledning
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.
 • Lyngen omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler, regler om barnetrygd og nedskrivning av studielån. Se www.tiltakssonen.net for å finne ut hvilke regler som gjelder
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted 9060 Lyngseidet
Publisert 2020-02-21
Søknadsfrist 2020-03-15
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger