Prost i Søndre Borgesyssel prosti

Søndre Borgesyssel prosti ligger lengst syd i Viken fylke, og består av seksten sokn. Det er to fellesrådsområder i prostiet, Sarpsborg og Halden. Sarpsborg har 57 000 innbyggere og Halden har 31 000, 67% av innbyggerne er medlemmer i Den norske kirke. Det er 19 kirker i tillegg til Kurlandkirken i Sarpsborg (har status som menighetssenter). Prostesetet ligger i Sarpsborg. Prosten har kontor samlokalisert med kirkevergen og menighetene vest for Glomma. Det er 50% administrativ støtte for prost. Prosten har deler av sin tjeneste knyttet til Sarpsborg menighet. Det er et levende og aktivt prosti, som blant annet er sentralt i arbeidet i Dialogforum Østfold, og er pådriver av utviklingen av pilegrimstradisjonen langs Borgleden. Det er 21 prestestillinger i prostiet, 3 av disse er knyttet til Halden fengsel og de to fengslene i Sarpsborg.

Vi søker ny prost til Søndre Borgesyssel prosti, Borg bispedømme.

Borg bispedømme består av 8 prostier, 28 fellesråd og 109 sokn. 

Den norske kirkes visjon "Mer himmel på jord" er i Borg uttrykt i 4 strategiske mål i perioden 2019-2021:

 • Flere deltar i og opplever gudstjenester og kirkelige handlinger som et inkluderende og trosstyrkende fellesskap.
 • Flere søker dåp og deltar i trosopplæring.
 • Den norske kirke er synlig i samfunnet, oppleves relevant og engasjerer seg i menneskers liv.
 • Flere deltar i kirkens kunst- og kulturliv, og kirkens kunst, og kulturarbeid videreutvikles. 

Prosten er sentral kirkelig leder i prostiet og deltar i ledelsen av den kirkelige virksomheten i hele bispedømmet. I prostiet leder prosten prestetjenesten, bistår biskopen i dennes embetsutøvelse, gir i samarbeid med kirkevergene veiledning og faglig råd til alle ansatte og de kirkelige råd. Prosten sitter i prostiets to kirkelige fellesråd og utøver tjeneste som menighetsprest og øvrige gjøremål som følger av tjenesteordningen for proster.

Stillingen som prost krever høy teologisk og kirkefaglig kompetanse, gode evner til å lede og organisere prestetjenesten. Det forventes også gode evner til samarbeid med ulike aktører og nivåer i kirken, og med offentlige myndigheter. Dette omfatter også interreligiøst samarbeid. Prosten skal motivere medarbeidere og menigheter til å arbeide i samsvar med kirkens mål og strategier. Prostene i Borg møtes til månedlige prostemøter, og har tilgang på veiledning og lederutvikling. Prostene har tre planlagte individuelle samtaler med biskopen i året. 

Prosten har sitt kontor i kontorfelleskap på Lande, rett utenfor Sarpsborg sentrum. Her sitter kirkeverge, og ansatte i Sarpsborg kirkelige fellesråd samlet. Det er et sterkt og godt fagmiljø som jobber for utvikling og ivaretakelse av kirkens arbeid i soknene. 

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m, samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål. 

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om en ber om å ikke bli ført på denne listen (jmfr. offentlighetsloven § 25, 2. ledd)

For å rekruttere søkere av begge kjønn til prestestillinger i Borg bispedømme, oppfordres kvinner spesielt til å søke.

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse.

For mer informasjon se nettside for Borg bispedømme: www.kirken.no/borg, Kirken i Sarpsborg: www.kirken.no/sarpsborg/ og i Halden: www.halden.kirken.no

 

Arbeidsoppgaver
 • Lede og utvikle prestetjenesten i prostiet
 • Delta i prostemøte 
 • Styrke det tverrfaglige samarbeidet i stabene
 • Samvirke med kirkelige råd og bidra til samarbeid og skape et godt arbeidsmiljø
 • Sete i Sarpsborg og Halden kirkelige fellesråd
 • Prosten i Søndre Borgesyssel prosti har fast plass (uten stemmerett) i Dialogforum
 • Gjøre menighetsprest-tjeneste slik biskopen fastsetter 
 • Kirkefaglig og tverrfaglig veiledning for alle medarbeidere
 • Bidra til å styrke kirkens digitale tilstedeværelse
Kvalifikasjoner
 • Cand.theol
 • Praktikum
 • Medlemskap i Den norske kirke 
Personlige egenskaper
 • Evne til ledelse og motivasjon
 • Dyktig kommunikator og forkynner
 • Evne til omstilling og nyskaping
 • Gjennomføringsevne
 • Samarbeidsevne
 • Administrativ ryddighet 
Vi tilbyr
 • Stillingen er lønnet i stillingskode 0935 prost etter KAs lønnsregulativ
 • Medlemskap i statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk 
 • Veiledning
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg
Publisert 2020-10-16
Søknadsfrist 2020-11-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger