Sokneprest med tjenestested Snertingdal og Biri Sokn

Toten prosti består av kommunene Gjøvik, VestreToten og Østre Toten med ca. 56000 innbyggere. Prostiet betjenes av 13 prester medregnet prost, og er ett beredskapsområde sammen Hadeland og Land prosti. Presten inngår i vaktturnus. Prostiet har et godt kollegafellesskap som møtes regelmessig.
Det er stilling ledig som sokneprest i Toten prosti med Snertingdal og Biri sokn som tjenestested.
 
Snertingdal og Biri sokn ligger i Gjøvik kommune som har ca 30000 innbyggere. Her møter du et rikt foreningsliv, eget kirkekor, og møteplasser som samler bygdefolk og tilreisende.
 
Det er to sokneprester i Snertingdal sokn og Biri sokn som samarbeider. Denne stillingen har hovedansvar for Snertingdal sokn og har sete i Snertindal menighetsråd.  Sokneprestene i Snertingdal og Biri deler på gudstjenestene i Biri og Snertingdal etter oppsatt gudstjenesteliste, slik at de begge får fri minst en gang hver måned.  De deler på tjenesteukene og institusjons andaktene deles mellom prestene etter oppsatt liste.
 
Snertingdal sokn har to kirker. Seegård kirke som ble gjenreist i 1997, etter at den gamle kirka brant, natt til palmesøndag, 24. mars i 1994. Kirka har orgel fra 1997 bygd av Norsk Orgelverksted, Snertingdal. Nykirke, er en langkirke som ligger i øvre del av bygda og ble vigslet i 1872.  Da ble kirkestedet flyttet ca 2 km, fra Kirkerud og gamle kirken som sto der ble revet.  Det feires hvert år gudstjeneste på det gamle kirkestedet ved Kirkerud på Olsokaften. Dette er et samarbeid mellom Snertingdal menighet, Snertingdal Bygdekvinnelag og Snertingdal Historielag. Orgel i Nykirken ble innviet i 1976.  Biri sokn har en kirke, Biri kirke, som er en korskirke fra 1777.  Kirken gjennomgikk en omfattende restaurering i 2007.  
 
Utenom soknepresten betjenes soknene av kirketjener, diakon i Gjøvik kirkelige fellesråd, kantor, trosopplærere og klokker/menighetssekretær. Alle disse går inn i team i Gjøvik kirkelige fellesråd, og har felles kontor i Gjøvik sentrum.   Kantor driver kirkekoret Biri Snertingdal kantori.
 
Menigheten deler kantor med Biri sokn og vanlig gudstjenestetid i Snertingdal er som regel søndag kl. 12:00, enkelte søndager har soknepresten to gudstjenester. Gudstjenesteforordningen i Snertingdal sokn er 50, antall døpte i 2019 var 22, konfirmanter 14, vigsler 3 og 26 begravelser.   Konfirmantarbeidet er i tett samarbeid med trosopplæringen i Gjøvik kirkelige fellesråd. Med hovedvekt på leir og konfirmasjon i september. Flere fellessamlinger med alle konfirmantene i Gjøvik underveis noen lokale undervisningstimer. Konfirmantene har tjenester i den lokale kirke.
 
Snertingdal har en ny fin 1-10 skole, i naturskjønne omgivelser i Snertingdal sentrum. Barnehagen ligger like i nærheten. Foruten dette består Snertingdal av: Legekontor, omsorgssenter, butikk, ysteri med lørdagskafe, møbelbedrift, trimsenter, bensinstasjon, bilverksted og idrettshall. Den gamle Præstgard’n rett ved Seegård kirke er et kultursenter, eid og drevet av bygdepatriotene Hans Olav Brenner, og Anita Krohn Traaseth.
 
Av lag og foreninger som er aktive i bygda kan nevnes: Misjonsforening, 4H lag, Bygdeungdomslag, Bygdekvinnelag, Sanitetsforening og Pensjonistforening. Bygda har et aktivt idrettslag og en aktiv Jeger og Fiskeforening med gode tilbud til barn, ungdom og voksne. Det er også en aktiv Musikkforening (janitsjar) i bygda. Det er godt samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og kirken i Snertingdal.
 
Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes i søknadsteksten, jfr. offentlighetsloven §25.
Den som blir tilsatt må legge fram tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).
 
Arbeidsoppgaver

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Konfirmantundervisning i samarbeid med trosopplæringen
Andakter på Snertingdal omsorgsenter.
Samarbeid med trosopplærer om trosopplæringstiltakene i henhold til godkjent trosopplæringsplan.
Soknepresten har sete i Snertingdal menighetsråd.

Stabsmøte hver annen uke på tirsdag morgen. Der møter foruten sokneprest, kantor, diakon, kirketjener og menighetssekretær. 
Regelmessige møter mellom alle prostiets prester og i tillegg jevnlig mellom prestene innenfor Gjøvik kommune.  
Kvalifikasjoner

cand.theol - profesjonsstudium i teologi (etter 2004)

Praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper
Det vil bli lagt vekt på samarbeidsevne. Evne til å arbeide i team med de øvrige prester i Gjøvik kirkekommune og evne til samarbeide med alle kirkelige ansatte, 
trosopplærerne, kantorene og diakonen. 
  
Det vil også bli lagt vekt på: 
Egnethet for stillingen 
Relasjonskompetanse
Vi tilbyr

Stillingen er lønnet som sokneprest i kode 1555.
Innskudd i Statens Pensjonskasse.
Skyss og telefon dekkes i hht. statlige regulativ.
Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov- og regelverk for tilsettinger i staten.
Den som blir tilsatt må rette seg etter endringer i ansvars- og arbeidsoppgaver som i framtiden kan gjennomføres innenfor lov-, regelverk og tjenesteordningen for
menighetsprester i Den norske kirke.

De som er interessert i stillingen er velkomne til Snertingdal for å få omvisning på bispedømmets regning. Ta kontakt for avtale.

Arbeidsgiver Hamar bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Seegårdsvegen 106, 2838 Snertingdal
Publisert 2020-10-16
Søknadsfrist 2020-11-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Hamar bispedømme

Hamar
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger