Prost i Søndre Aker prosti

Oslo bispedømme har som visjon at kirken skal være levende, nær og tilgjengelig for alle som bor i bispedømmet. Dette vil vi at den nye prosten i Søndre Aker skal bidra til i sitt prosti. Vi ønsker oss derfor en prost som er en dyktig leder for prestene og en god teolog, forkynner og liturg som kan være en strategisk og samlende leder for menighetene i et prosti som kan beskrives som «mangfoldig, men ens i grunnen».

Prosten har en viktig rolle i å bidra til å virkeliggjøre bispedømmets strategiske satsinger. I Søndre Aker er det et særlig behov for å videreutvikle det økumeniske arbeidet i prostiet (flere menigheter leier bl.a. ut lokaler til migrantmenigheter) og ulike former for religionsdialog med andre trossamfunn. 

I prostiet jobbes det også målrettet for å øke dåpstallet og videreutvikle konfirmantarbeidet, og prosten legger til rette for samarbeid og erfaringsdeling i prostiet for å styrke dette arbeidet. I kjølvannet av koronaepidemien er også Åpen kirke og menighetens digitale formidling satt på dagsorden og må fortsatt utvikles i tiden etter pandemien. Det er også et ønske å utvikle samarbeidet med de tre bydelene i prostiet videre.

Søndre Aker består av ti svært ulike menigheter, både når det gjelder størrelse og demografi. Ansattgruppen er preget av et verdifullt og viktig mangfold både i teologi og personlighet, men er samtidig et godt kollegialt fellesskap. Prosten har en sentral rolle som samlende leder i prostiet og arrangerer en rekke fellessamlinger både for prestene (jevnlige fagdager), andre profesjonsgrupper (fagsamlinger hvert semester) og stabene som helhet (felles semesteroppstart for alle ansatte hvert semester). 

Prosten har videre årlige prostebesøk i hver stab og menighetsråd. Det er også etablert et lederforum for sokneprester og daglige ledere i prostiet som møtes jevnlig. 

Prostiet har gjennom mange år hatt en ordning med prostiråd, hvor alle sokn samt prost og tilsattes representanter er med. Det holdes felles prostigudstjenester på nyttårsdag og felleskirkelig pinsefest (2. pinsedag) samt ”Prostiets bønnedag” som årvisse samlinger.

Prosten leder prestetjenesten i prostiet, bl.a. ved å sikre en best mulig arbeidsfordeling jf. gjeldende arbeidstidsavtale. I feriene og ellers ved behov gjør prestene i prostiet jevnlig tjeneste på tvers av soknegrenser. Videre bistår prosten biskopen i hennes tjeneste og gjør tjeneste som menighetsprest, for tiden med jevnlige gudstjenester i hele prostiet. Prosten har saksbehandler i 50 % stilling. Begge har kontorfellesskap med staben i Bøler menighet. Prosten deltar i biskopens ledermøter og i lederveiledning fastsatt av biskop.

Tilsettingen skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder og den som tilsettes, må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål og tjenestedistrikt. Det kan bli endringer i prostiet i forbindelse med Oslo bispedømmes planarbeid for fremtidig bemanning.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om hvem som har søkt kan bli offentliggjort, selv om søker ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

Oslo bispedømmeråd ønsker flere kvinner i ledende prestestillinger. Kvinner oppfordres til å søke. Det er innført seks måneders prøvetid for prester i Oslo bispedømme. 

Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven § 30).

Vi krever elektroniske søknader med CV, vitnemål og referanser levert via vårt elektroniske søkersystem. Det vises til Oslo bispedømmes hjemmesider www.kirken.no/oslo/. For informasjon om søknadsprosedyre, kontakt personalrådgiver Fredrik Brekke Møller, tlf. 90575668.

 

Arbeidsoppgaver
I henhold til tjenesteordning for proster
Åndelig og strategisk ledelse i prostiet
Gudstjenester og forkynnelse
Personalledelse overfor prestene i prostiet, herunder stabsutvikling og konflikthåndtering i samarbeid med bispedømmekontor og fellesråd
Medarbeideromsorg og oppfølging
Samarbeid med bydelene og organisasjonene i prostiet
Jevnlige kontaktmøter med fagforeningene
Plan- og økonomiarbeid i samarbeid med bispedømmekontoret
Kvalifikasjoner

Cand. Theol. eller tilsvarende med praktikum
Solid teologisk kompetanse
Relevant ledererfaring og kompetanse, særskilt fra personalledelse
Tydelige strategiske lederevner, gjennomføringskraft
Gode administrative evner
Gode samarbeidsevner
Livsnær, dagsaktuell og engasjerende forkynnelse
Evne til å inspirere, motivere og virke samlende
Erfaring fra og engasjement for arbeid som menighetsprest er ønsket
Erfaring fra endringsledelse er ønsket
Personlig egnethet vil bli vektlagt

 
Vi tilbyr

Et arbeidsfellesskap i et mangfoldig bispedømme
Utviklingsmuligheter i et spennende prosti
Veiledningsgruppe for prostene
Stillingen lønnes i stillingskode 0933 prost
Bedriftshelsetjeneste
Godtgjørelser i henhold til gjeldende reglement
Medlemskap i Statens pensjonskasse

Arbeidsgiver Oslo bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted General Ruges vei 51, 0691 Oslo
Publisert 2021-02-08
Søknadsfrist 2021-03-07
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Oslo bispedømme

Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger