Soneleder for fem menigheter

Liker du å lede og inspirere andre?

Avdelingsleder Strinda, Strindheim, Berg, Ilen og Sverresborg menigheter har sagt opp sin stilling, og går av med pensjon. For å ivareta de funksjonene som avdelingsleder i dag har, søker fellesrådet å finne en egnet erstatter. Den vi søker må evne å gå inn i rollen som soneleder for de fem menighetene; Strinda, Strindheim, Berg, Ilen og Sverresborg. Menighetene har til sammen 32.000 medlemmer i Den norske Kirke og totalt 20 ansatte innen de ulike fagområdene i tillegg til soneleder. I tillegg kommer de ansatte i prestetjenesten. Tre av menighetene har etablert et godt samarbeid, hvor blant annet stabsmiljøene har felles lokalisering. Soneleder vil få personal- og økonomiansvar for de fem menighetene, og rapporterer til avdelingsleder kirkeliv.
 
Til å lede den daglige driften i de fem menighetene har soneleder for tiden støtte av fire menighetsforvaltere i til sammen 2,8 årsverk. Soneleders hovedfokus vil være å lede og utvikle personal- og økonomiansvaret, og sikre at det gode arbeidet i de fem menighetene vil videreutvikle seg positivt både for de ansatte og virksomheten som helhet. Det er også forventninger til at den som tilsettes vil kunne være en positiv og aktiv bidragsyter i det byomfattende arbeidet som foregår innen kirken i Trondheim. 

 

Arbeidsoppgaver

Soneleder har ansvar for å lede og utvikle tjenestetilbudet i de fem menighetene sammen med prestelinjen og menighetsråd, og har sin myndighet delegert fra kirkelig fellesråd. Soneleder inngår i ledergruppe med daglig ledere og soneledere i tilsvarende stillinger, og har avdelingsleder kirkeliv som sin nærmeste personalleder og overordnede.
Organisatoriske endringer må kunne påregnes. Slike endringer vil kunne få betydning for stillingens innhold og organisatorisk innplassering.
Menighetsforvaltere ivaretar en del av den daglige driften av menighetene med myndighet delegert fra menighetsrådet i tett samarbeid med soneleder som sin overordnede.

 

Stillingen har følgende primære ansvarsområder:

 • Ansvarlig for ledelse og utvikling av de ansatte i soknene med unntak av prestene.
 • God økonomiforvaltning og -styring ut fra delegerte budsjettrammer fra Kirkelig fellesråd. 
 • Bidra til godt og respektfullt samarbeid med prost, sokneprester, menighetsråd, nærmeste overordnede og andre ledere.
 • Samhandle med HR-avdeling, økonomi- og serviceavdeling, bygg og eiendom og gravplassforvaltningen.
 • Bidra til utvikling av ulike byomfattende tiltak.
 • Bidra til at utvikling av menighetsrådenes virksomhetsansvar blir ivaretatt, og strategi realisert.
 • Utvikle og bevare et trygt og helsefremmende fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.
 • Rapporterer til avdelingsleder kirkeliv.
   
Kvalifikasjoner
 • Utdanning innen relevant fagkrets på høyskole- eller universitetsnivå.
 • Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse.
 • Ledererfaring fra endrings- og utviklings-prosesser.
 • Gode referanser som personalleder.
 • God innsikt i og erfaring med økonomi og økonomistyring.
 • Erfaring fra administrasjon og offentlig saksbehandling.
 • Personlig egnethet tillegges vekt.
 • God kunnskap om Den norske kirkes organisering.
Personlige egenskaper
 • Initiativrik og ansvarlig.
 • Gode samarbeidsevner.
 • God evne til å inspirere og kommunisere.
 • Evne til god samhandling og motivasjon av medarbeidere.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig. 
Vi tilbyr
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Offentlig pensjons og forsikringsordninger.
 • Engasjerte kolleger.
 • Lønn etter avtale. 
 • Søkere må være medlem av Den norske kirke, og forplikte seg til å jobbe i henhold til Den norske kirkes tros- og verdigrunnlag.
 • Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til avdelingsleder kirkeliv Inger Helen Nygård, tlf. 928 10 420. 

 

Kirkelig fellesråd i Trondheim har ca. 160 medarbeidere tilknyttet drift av 16 menigheter og 18 kirkegårder/gravplasser. Fellesrådet har også ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av 20 kirkebygg, 4 kapeller og ett krematorium med seremonirom, samt økonomiske og administrative servicefunksjoner for alle menigheter i Trondheim.

Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en aktiv, åpen og inkluderende folkekirke og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

 

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Trondheim
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Brøsetvegen 168, 7048 Trondheim
Publisert 2021-03-25
Søknadsfrist 2021-04-25
Stillingstype 100% fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Trondheim

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger