Bataljonsprest Sanitetsbataljonen

Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK), Forsvaret

Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK) organiserer tros- og livssynstjenesten ved alle landets militære
avdelinger. I korpset tjenestegjør for tiden i overkant av 50 sertifiserte fagpersoner fra Den norske kirke,
og andre tros- og livssynssamfunn. Personellet utfører tros- og livssynsbetjening i henhold til egen
sertifisering, legger til rette for annen tros- og livssynsutøvelse, underviser i etikk, og gir råd i religiøse,
etiske og moralske spørsmål. FTLK er senter for Pastoralklinisk utdanning (PKU).
 
Sanitetsbataljonen er en del av Brigade nord, og har i oppdrag å behandle syke og sårede, snarest etter at skade eller sykdom har oppstått. Dette krever faglig kompetente soldater og helhetlig ledelse av alle ressurser i bataljonen. For å gjøre dette mest mulig effektivt er vi avhengig av et nært og godt samarbeid med andre avdelinger. Sanitetsbataljonen utdanner vernepliktige soldater og befal. Soldatene får en god og grundig utdanning innenfor sanitetsfaget og blir trent og kurset til å kunne gjennomføre førstehjelp i svært stressende situasjoner.
Sanitetsbataljonen er lokalisert i Setermoen leir som er landets største hærgarnison. Leiren ligger i Bardu kommune, med litt over 4000 innbyggere og er en del av Troms og Finnmark fylke. Kommunen er en innlandskommune og er sammen med Karasjok og Kautokeino de eneste kommunene i Troms og Finnmark uten kystlinje. På grunn av sine store utmarks- og fjellområder er kommunen betegnet som en villmarkskommune. Ved Altevatnet ligger et av de største hytteområdene i Troms og Finnmark og området er attraktivt for reiseliv og turisme. Innenfor en 2 timers kjøretur med bil når man Tromsø, Harstad, Narvik og Finnsnes. Det er ca 25 km til Bardufoss flyplass med direkteruter til Oslo.

 

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgave

 • Koordinere, tilrettelegge og gjennomføre tros- og livssynsbetjeningen ved avdelingen og Setermoen garnison, herunder utvikle og øve planverk innen fagområdet. 
 • Rådgivning til avdelingssjefer innenfor etikk, moral og sjelesorg.
 • Planlegge og gjennomføre undervisning av vernepliktige mannskaper innenfor etiske fag.
 • Delta i ulike råd, utvalg og prosjektarbeider med fokus på tros- og livssynsbetjening.
 • Holde kontakt med lokale tros- og livssynsmiljø i umiddelbar nærhet til tjenestestedet.
 • Oppfølging av lokal kirke/ kapell/stillerom/flerbruksrom.

 

Ansvarsområde:

 • Nærmeste foresatte for bataljonspresten er Brigadepresten
 • Bataljonspresten utfører også feltpresttjeneste/tilsvarende for andre militære avdelinger i området og inngår i gudstjenesteturnus/tilsvarende.
Kvalifikasjoner

Må krav:

 • Cand. theol/tilsvarende
 • Praktisk teologisk seminar/tilsvarende
 • Godkjent medisinsk seleksjon med tanke på medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner, B1 begrenset skikket stab/basetjeneste, høyrisikoområde
 • Godkjent fysisk test
 • Det er krav til gjennomføring og bestått SKMT-kurs og fagkurs for tros- og livssynspersonell i løpet av første tjenesteår
 • Den som ansettes må kunne autoriseres i et registrert tros- /livssynssamfunn
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG
 • Den som ansettes må innordne seg eventuelle organisasjonsmessige endringer i Forsvaret
 • Attester og vitnemål må legges ved søknaden


Ønskelige krav:

 • Erfaring som feltprest/tilsvarende
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner (CE) som feltprest/tilsvarende
 • Pastoralklinisk utdanning
 • Erfaring som menighets- organisasjons- eller institusjonsprest/tilsvarende

 

Norsk statsborgerskap
Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Høy arbeidskapasitet
 • Initiativrik, kreativ og fleksibel
 • Administrativt ryddig
 • Egenledelse og teamkompetanse
Vi tilbyr
 • Et spennende miljø og faglige utfordringer
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og
  utfordringer samt fleksibel arbeidstid.
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden.
 • Grad som kaptein/kapteinløytnant
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ i lønnstrinn 68 – 71, pt. kr 618.600 – kr 658.300 brutto pr år.
 • I tillegg kommer noe aktivitetsbasert godtgjørelse for bl.a. øvelser og uregelmessig arbeidstid.
 • Det trekkes pliktig 2 % av lønnen til Statens pensjonskasse
 • Tidsbegrensning på 3-8 år på stillingen

Tidsbegrensning på stillinger er et virkemiddel Forsvaret som arbeidsgiver benytter for å sikre ønsket kompetanseflyt internt i organisasjonen. Innen utløp av tidsbegrensning er det forventet at den ansatte søker samme, eller en annen stilling internt i etaten. Arbeidsgiver vil ivareta militært tilsatte etter tidsbegrensningens utløp i en passende stilling frem til man konkurrerer seg til en fast disponering i forbindelse med internt/ ekstern utlysning.

 

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato snarest.

Arbeidsgiver Forsvaret
Kategori Ledelse innen misjon/teologi/bistand
Arbeidssted Infanterileiren, 9360 Bardu
Publisert 2021-05-12
Søknadsfrist 2021-05-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Forsvaret
Postboks 800
2617 Lillehammer
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger