Sokneprest i Vardø sokn og fengselsprest i Vadsø

Varanger prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig fast stilling som sokneprest med Varanger prosti som tjenestedistrikt og Vardø sokn og Vadsø fengsel som særskilt arbeidssted. Vi søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.

Stillingen innebærer 70% tjeneste i Vardø sokn og 30% som fengselsprest i Vadsø. Vadsø fengsel ligger 75 km fra Vardø.

Sokneprest i Vardø – 70%
Vardø menighet ønsker å være en raus og åpen folkekirke som er tydelig tilstede i lokalmiljøet.

Vardø sokn omfatter kommunen ved samme navn. Soknet har 2 prekensteder, Vardø og Kiberg. Kommunen ligger på Varangerhalvøya, er landets østligste og har 2000 innbyggere. Hovednæringsgrunnlaget er fiskerinæring og offentlig forvaltning. Bl.a. har kontoret for Voldsoffererstatning, NAV sykepenger, Kystverkets trafikksentral og politiattestkontoret tilhold i Vardø.

Foruten soknepresten er det kirkeverge og en kirketjener-/gårdsarbeider i 100% stillinger og organist i 70% stilling, trosopplærer i 20 % stilling, og en kirkelig medarbeider/graver i 5 % stilling. Menigheten har arbeidet målrettet de siste årene mot barn og ungdom, og har dette som sitt satsingsområde i sin strategiplan.

Kirkelig statistikk for menigheten (2019): 10 dåp, 28 begravelser, 2 vigsler og 11 konfirmanter.

I menigheten er det grunnskole og videregående skole, 2 barnehager og et sykehjem. Samarbeidet med barnehagene er godt innarbeidet. Det arrangeres julevandringer og påskevandring for barnehagene og 1. trinn på grunnskolen i kirka hvert år og staben besøker barnehagene og skolen. Det er et ønske om å videreutvikle skole/kirkesamarbeidet. Pr. i dag er det enkelte kirkebesøk og innarbeidet tradisjon med skolegudstjenester før jul. Soknepresten har regelmessige andakter på sykehjemmet. I Vardø er det også etablert en tradisjon med markering av Mikkelsmesse siste helg i september som en økumenisk feiring med gudstjeneste.

Menighetsrådet vil satse på barn og unge og barneklubben.
Soknepresten er medlem i det kommunale kriseteamet.

Fengselsprest i Vadsø – 30%

Vadsø fengsel ligger 75 km fra Vardø, vel en times vei med bil. 30% stilling er tenkt slik: én dag hver uke, pluss én gudstjeneste i måned, samt tilkalling.

Fengselspresten er en verdsatt del av det tverrfaglige samarbeidet i fengselet. En stor del av arbeidet består i samtaler med innsatte. Fengselspresten har ansvar for det religiøse og øvrige livssynsmessige arbeid i fengselet, og i tillegg til enkeltsamtaler og sjelesorg, er sentrale oppgaver å forrette gudstjenester og tilrettelegge for bibel- og samtalegrupper.

Det foreligger egen instruks for fengselspresten.

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven).
Det kreves også sikkerhetsklarering for fengselsprester.         

 

Arbeidsoppgaver
Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester og Tjenesteordning for fengselsprester
Kvalifikasjoner
Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
Krav om medlemskap i Den norske kirke
Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.
Personlige egenskaper
Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
Ha evne til å inspirere og motivere
Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr

Stillingen lønnes som 1555 sokneprest
I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig
Pensjonsinnskudd
Mulighet for tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år
Lære om samisk og kvensk språk og kultur
Nytilsatte gis arbeidsveiledning
En ekstra uke permisjon med lønn pr år

Bindingstid:
Dersom den som tilsettes i stillingen ønsker å inngå avtale om bindingstid utbetales følgende tillegg:
kr 40.000,- ved 12 mnd bindingstid
kr 80.000,- ved 24 mnd bindingstid

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Nord-Troms prosti og samtlige prosti i Finnmark tilhører Tiltakssonen, dette gir mulighet for avskriving av studielån og lavere skatt, for ytterligere info se tiltakssonen.no 

Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Søndre Langgate 1, 9950 Vardø
Publisert 2021-05-18
Søknadsfrist 2021-06-08
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger