Sokneprest i Nordre Sunnmøre prosti med Ålesund og Volsdalen sokn som særskilt tjenestested

Møre bispedømme

Det er ledig 100 % stillings om sokneprest i Nordre Sunnmøre prosti med Ålesund og Volsdalen sokn som særskilt tjenestested.

Ålesund og Volsdalen Menighet har drøyt 10 000 medlemmer som er fordelt på bysentrum med hovedvekt av bygårder og forsteder på begge sider, med hovedvekt på rekkehus og eneboliger. Sentrum kan betegnes som flerkulturelt, og har en stor andel aleneboere i alderen 30-50 år. Småbarnsfamilier flytter ut av sentrum, samtidig som det er en overrepresentasjon av barn i lavinntektsfamilier.  Dette henger sammen med en opphoping av kommunale boenheter i sentrum. Det er store forskjeller i levekår innad i bydelen. Av offentlige instanser finner vi Ålesund fengsel med prest i 40% stilling, politi og nød sentral, brannvesen, AAFK og Ålesund Rådhus. I bydelen vår er der barnehager, barn- og ungdomsskoler, videregående skole og NTNU. Der er flere institusjoner for eldre og pleietrengende, og rusmisbrukere.

Nordre Sunnmøre Prosti er tjenestedistrikt og har i alt 24 prestestillinger. Etter kommunesammenslåingen i 2020 ble Austre og Nordre Sunnmøre prosti slått sammen til et nytt, Nordre Sunnmøre prosti, som omfatter kommunene Ålesund, Giske, Sula, Sykkylven, Stranda og Fjord kommuner med et folketall på 100.150 innbyggere, hvorav 67.300 bor i Ålesund kommune. Folketallet i prostiet er i vekst.

Ålesund og Volsdalen menigheter ble slått sammen til en menighet i 2018. Menighetskontoret ligger i Volsdalen menighetshus. Soknet har tre prestestillinger: sokneprest og to kapellaner. Staben består i tillegg av diakon, to trosopplærere, to kantorer og to kirketjenere.

I menigheten drives godt arbeid innen trosopplæringen og mellom barn og unge.  Fra statistikken for 2021: Konfirmanter: 59, Døpte: 125, Vigsel: 39 (pr 26/10-22: 40)
Døde: 101

Ålesund kirke er vakker og har katedralens preg. Kirken har ca. 750 sitteplasser og der er gudstjeneste hver søn- og helligdag. Ålesund kirke har eget kirkekor, og kirken er arena for stor konsertvirksomhet.
Skarbøvik kirke/menighetshus ligger på Hessa og har ca.180 sitteplasser. Her er det ca. 5-6 gudstjenester i året og kirken er godt utstyrt for gudstjenester og aktivitet for barn og unge.
Volsdalen kirken er en arbeidskirke fra 1973 og er utsmykket av kunstneren Frans Widerberg. Det er gudstjeneste med varierende oppslutning.

Vi ser etter en sokneprest med svært gode evner til pastoralt lederskap og med gode evner til samarbeid, og som kan arbeide langsiktig med utforming og gjennomføring av planer og visjoner.

Du er velkommen til å sende din søknad med CV, vitnemål og referanser til vårt elektroniske system, Webcruiter. Dersom du ikke ønsker navnet ditt på den offentlige søkerlista, må dette begrunnes i søknaden. Grunnene vil bli vurdert individuelt. Dersom bispedømmeadministrasjonen ikke finn de tilstrekkelige, blir søkeren kontaktet før søkerlista blir  offentliggjort.

 

Arbeidsoppgaver
 • Soknepresten skal i tråd med "Tjenesteordning for menighetsprester" forvalte Ord og sakrament slik at kristen tro liv blir fremmet i menigheten. 
 • I tillegg til gudstjenester, tjenesteuker og beredskapsuker som blir fordelte etter oppsatt arbeidsplan, tar presten del i tros- og konfirmantopplæring, sjelesorg og andakter på syke- og aldersinstitusjonene.  
 • Det vil så langt det er mulig bli tatt hensyn til kompetanse, erfaring og interesse i fordelingen av oppgavene mellom prestene.
 • Alle prester i prostiet går inn i beredskapsordning. 
Kvalifikasjoner
 • De formelle kvalifikasjonskravene for tilsetting som menighetsprest er å finne i "Forskrift om tilsetting av menighetsprest". 
 • Vi søker etter en prest med lyst og evne til å utøve pastoralt lederskap, som kan vise til gode lederegenskaper og gode evner til samarbeid med kolleger og inn i det tverrfaglige miljøet.
 • Du må kunne arbeide med struktur og planlegging og like å samarbeide med stab, frivillige, menighetsråd og fellesråd om planar og visjoner. 
 • Søker må kunne samarbeide også liturgisk med kollegaer uavhengig av kjønn eller teologisk uenighet.  
 • Ordinert søker som er statsborger i annet EØS-land blir gjort oppmerksom på krav om attest som viser autorisasjon til prestetjeneste i Den norske kirke, gitt av Kirkerådet, krav om medlemskap i Den norske kirke og krav om å beherske norsk språk, jfr. Forskrift om tilsetting av menighetsprest §6. 
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målformer. Målforma i området er bokmål. 
Personlige egenskaper
 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt. 
 • Kontaktskapende med evne til å bygge nettverk.
 • Selvstendig og strukturert, og med god evne til å arbeide i team.
 • Evne til å formidle evangeliet til ulike aldersgrupper. 
Vi tilbyr
 • Stillingen blir lønnet etter hovedtariffavtalen for Den norske kirke, lønnsgruppe 1555. Innskudd i Statens pensjonskasse. 
 • Godtgjørelser og tilskudd etter de vilkår som til enhver tid er fastsatt. Den som blir tilsatt, må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, særavtaler, reglement osv og andre avgjørelser som kan ha betydning for gjøremålene i tjenesten.
 • Vi legger vekt på å tilby gode vilkår for kompetanseutvikling, arbeidsveiledning (ABV) og andre former for veiledning.
 • Et godt samarbeid mellom de ansatte i prostiet, og prestene møtes regelmessig til kollega- og fagsamlinger. 

Annet

 • For å bli ansatt må en ha førerkort klasse B og kunne disponere egen bil i arbeidet. 
 • Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest, jfr Lov om tros- og livssynssamfunn §20.
 • Det er innført prøvetid på 6 måneder for alle faste ansatte.
 • Møre bispedømme arbeider for å oppnå ei balansert alders- og kjønnssammensetning og ønsker å legge til rette for menneske med redusert funksjonsevne. 

 

Nordre Sunnmøre prosti omfattar kommunane Ålesund, Giske, Sula, Sykkulven, Stranda og Fjord med til saman 24 sokn, 97000 innbyggjarar og 25 årsverk i prestetenesta.  Folketalet i soknet og i prostiet er veksande.  

Spjelkavik sokn ligg i Ålesund kommune og er det største soknet både i prostiet og landet når det gjeld folketal, med om lag 17500 medlemmer.  Soknekyrkja ligg sentralt til på Moa.

I Moa-området, finn ein eit av dei største butikksentra i landet og området har stor konsentrasjon av handel og industri. I soknet ligg Ålesund sjukehus, seks grunnskular, to vidaregåande skular, ein folkehøgskule og ein privat kristen ungdomsskule. Moa har utvikla seg til å bli eit trafikknutepunkt og hovudferdselsåra sør/nord på Vestlandet og austover går midt gjennom soknet. Ålesund lufthamn, Vigra, ligg berre ein halv time unna og har flysamband til resten av Norge og til utlandet. Sjå www.alesund.kommune.no for fleire opplysningar.

Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim. Folketalet i kommunen er om lag 65000. Byen er eit dynamisk regionsentrum for Sunnmøre. Næringslivet er forankra i maritime næringar, handel, offentlege arbeidsplassar og industri. Byen har tilbod om høgare utdanning gjennom høgskular og NTNU.  Ålesund er ein særprega by som stadig tar imot eit aukande tal med turistar.  Distriktet er óg særs attraktivt for turar og aktivitetar på sjø, i skog og på fjellet, sommar som vinter.

 

Kontaktinformasjon:

Svein Runde
Prost
 (+47) 911 14 095
 svein.runde@kyrkja.alesund.no
 
Anne-Marit Hagelund
Avdelingsleiar personal
 92235009
 ah242@kirken.no
Arbeidsgiver Møre bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Borgundvegen 124, 6007 Ålesund
Publisert 2022-11-22
Søknadsfrist 2022-12-19
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Møre bispedømme
Moldetrappa 1
6415 Molde

Arbeidsliv

Vil du bli ein av oss? Ei framtid i Surnadal på Indre Nordmøre.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger