Sokneprest i Molde domprosti med Eide sokn som særlig tjenestested

Møre bispedømme

Det er ledig stilling som Sokneprest i Eide sokn i Hustadvika kommune i Molde domprosti.

Stillingen har Eide sokn som særskilt arbeidsområde. Molde Domprosti er tjenestedistrikt. De 14 prestene i Domprostiet møtes regelmessig til kollega- og fagsamlinger. Domprosten er nærmeste overordnede.

Det er fire prestestillinger i Hustadvika kommune. De fire prestene samarbeider om prestetjenesten i de fire soknene Bud, Eide, Hustad, og Vågøy og Myrbostad. Institusjonstjenester og tjenesteuker blir fordelt etter turnus.

Prosten peker ut en av prestene som koordinator med særlig ansvar for samordning av arbeidet. Prestene og de fellesrådsansatte i Hustadvika har to kontorsteder. Eide og Elnesvågen. Fellesrådsansatte er kirkeverge, assisterende kirkeverge, tre organister, diakon, menighetspedagog, trosopplærer, kontorfullmektig, kirketjenere og kirkegårdsarbeidere.

Det er om lag 40 konfirmanter i Eide sokn. Andelen av konfirmanter i kirken er tilnærmet 100%. Fellesrådsområdet har om lag 160 konfirmanter. Det er to gudstjenestesteder i soknet, Eide kirke og Gaustad kapell. Det er også en del friluftsgudstjenester. Eide kirke ligger sentralt i det gamle kommunesenteret på Eide. Kirken feiret sitt 150 årsjubileum i 2021. Den er en langkirke av tre og har om lag 250 sitteplasser. Gaustad kapell anno 2001 har 100 sitteplasser og ligger på Vevang.

Eide var frem til 2020 egen kommune. Eide sokn har vel 3400 innbyggere. Eide er kjent for gravsteinsproduksjon og alt man ellers kan tenke seg laget av og med stein. Også jordbruk er viktig. Turistnæringen er i vekst i, med «Atlanterhavsvegen» og «Bergtatt» som turistmagneter.

Det er en ungdomsskole og to barneskoler i Eide. Det er godt samarbeid mellom skole og kirke Det er to aktive bedehus i soknet. Vevang og Eide. Kor og korpsbevegelsen står sterkt i Hustadvika både for barn og voksne. Eide kirke har korarbeid for barn. Eide har en flott idrettshall og andre gode idrettsanlegg som gjør at mange idretter har gode vilkår. Blant annet klatrevegg og paraklatring.

Viser til hjemmeside, www.kirkaihustadvika.no.

Om du synes dette ser spennende ut, er du velkommen til å sende din søknad med CV, vitnemål og referanser til vårt elektroniske system, Webcruiter. Dersom du ikke ønsker navnet ditt på den offentlige søkerlista, må dette begrunnes i søknaden. Grunnene vil bli vurdert individuelt. Dersom bispedømmeadministrasjonen ikke finner disse tilstrekkelige, blir søkeren kontaktet før søkerlista blir offentliggjort.

 

Arbeidsoppgaver
 • Soknepresten skal i tråd med "Tjenesteordning for menighetsprester" forvalte Ord og sakrament slik at kristen tro liv blir fremmet i menigheten. 
 • I tillegg til gudstjenester, tjenesteuker og beredskapsuker som blir fordelte etter oppsatt arbeidsplan, tar presten del i tros- og konfirmantopplæring, sjelesorg og andakter på syke- og aldersinstitusjonene. 
 • Det vil så langt det er mulig bli tatt hensyn til kompetanse, erfaring og interesse i fordelingen av oppgavene mellom prestene. 
 • Alle prester i prostiet går inn i beredskapsordning. 
 • Endring av tjenestested eller oppgaver kan tas opp til vurdering dersom det skulle bli aktuelt, jf. Tjenesteordning for prester §9.
Kvalifikasjoner
 • De formelle kvalifikasjonskravene for tilsetting som menighetsprest er å finne i "Forskrift om tilsetting av menighetsprest". 
 • Vi søker etter en prest med lyst og evne til å utøve pastoralt lederskap, men du vil også få anledning til å samarbeide kollegialt og tverrfaglig. 
 • Du må kunne arbeide med struktur og planlegging og like å samarbeide med stab, frivillige, menighetsråd og fellesråd om planar og visjoner. 
 • Søker må kunne samarbeide også liturgisk med kollegaer uavhengig av kjønn eller teologisk uenighet.  
 • Søker som ikke er ordinerte, blir bedt om å gjøre rede for forholdet til programmet "Veien til vigsling" (VTV). Ordinasjon forutsetter normalt fullført VTV. 
 • Ordinert søker som er statsborger i annet EØS-land blir gjort oppmerksom på krav om attest som viser autorisasjon til prestetjeneste i Den norske kirke, gitt av Kirkerådet, krav om medlemskap i Den norske kirke og krav om å beherske norsk språk, jfr. Forskrift om tilsetting av menighetsprest §6. 
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målformer. Målforma i området er bokmål.
Personlige egenskaper
 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt. 
 • Kontaktskapende med evne til å bygge nettverk. 
 • Selvstendig og strukturert, og med god evne til å arbeide i team. 
 • Evne til å formidle evangeliet til ulike aldersgrupper.
Vi tilbyr
 • Stillingen blir lønnet etter hovedtariffavtalen for Den norske kirke, lønnsgruppe 1555. Innskudd i Statens pensjonskasse. 
 • Godtgjørelser og tilskudd etter de vilkår som til en hver tid er fastsatt. Den som blir tilsatt, må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, særavtaler, reglement osv og andre avgjørelser som kan ha betydning for gjøremålene i tjenesten. 
 • Vi legg vekt på å tilby gode vilkår for kompetanseutvikling, arbeidsveiledning (ABV) og andre former for veiledning. 
 • Et godt samarbeid mellom de ansatte i prostiet, og prestene møtes regelmessig til kollega- og fagsamlinger.  

Anna

 • For å bli ansatt må en ha førerkort klasse B og kunne disponere egen bil i arbeidet. 
 • Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest, jfr Lov om tros- og livssynssamfunn §20. 
 • Det er innført prøvetid på 6 måneder for alle faste ansatte. 
 • Møre bispedømme arbeider for å oppnå ei balansert alders- og kjønnssammensetning og ønsker å legge til rette for menneske med redusert funksjonsevne. 

 

Molde domprosti består av kommunene Molde, Hustadvika og Aukra. Eide og Fræna kommuner ble i 2020 slått sammen til Hustadvika kommune. Den nye kommunen har ca. 13.500 innbyggere. Elnesvågen er kommunesenter. Det er om lag 47.000 innbyggere i Molde domprosti.

Næringslivet i kommunene er preget av industri, maritim virksomhet, olje/gass og jordbruk og fiskeri. I Molde er det tilbud om høyere utdanning, og fylkesadministrasjonen for Møre og Romsdal ligger i Molde. I Hustadvika kommune er skole og helsesektoren godt utbygd. Det er flere større industribedrifter som meieri, dumperfabrikk og kalkforedlingsindustri. Hustadvika kommune er den største landbrukskommunen i Møre og Romsdal. I prostiet finner en både fjell, fjord og kystlandskap og distriktet er svært attraktivt for turer og ulike aktiviteter. Prostiet har 15 prestestillinger, inkludert domprost, fengselsprest ved Hustad fengsel og studentprest (25 % stilling). Det er godt faglig samarbeid prestene imellom og i møte med sokneråd og fellesråd.

 

Kontaktinformasjon:

Olav Gading
Domprost
 91 84 60 26
 olav.gading@molde.kirken.no
 
Lars Skagestad
Rådgjevar
 90 98 63 53
 ls273@kirken.no
Arbeidsgiver Møre bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sandhaugbakken 5, 6490 Eide
Publisert 2022-11-22
Søknadsfrist 2022-11-19
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Møre bispedømme
Moldetrappa 1
6415 Molde

Arbeidsliv

Vil du bli ein av oss? Ei framtid i Surnadal på Indre Nordmøre.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger