Prest under utdanning (PUU - stilling) i Molde domprosti med Vågøy og Myrbostad sokn som tenestestad

Møre bispedømme

Det er ledig stilling som Prest under utdanning (PUU-stilling) med teneste som kapellan i Vågøy og Myrbostad sokn i Molde domprosti.

Stillinga er fast og vert lyst ut som ei rekrutteringsstilling innanfor ordninga Prest under utdanning. I stillinga er det sett av tid til studiar, normalt 40%. For å kunna gå inn i stillinga, kan du mangle maksimalt 120 studiepoeng på å oppfylla kvalifikasjonskrava for kyrkjelydsprestar. Det vert gjeve inntil 4 år for å fullføra studiane. 

Ved tilsetting utarbeidar du saman med arbeidsgjevar og studiestad ein individuell plan for studieprogresjon og arbeidsmengde. Undervegs i studiet følgjer du programmet for Vegen til vigsling (VTV), og får i tillegg oppfølging av ein personleg mentor som er ein erfaren prest. Ved fullført studieløp og VTV er du kvalifisert for å kunna vigslast til presteteneste i Den norske kyrkja, og du vil gå over i fast stilling som kapellan i Myrbostad og Vågøy sokn i Molde domprosti.

Etter fullførte studiar vert stillinga lønna etter vilkår i gjeldande tariffavtale for den aktuelle stillingstypen. Det vil normalt vera 2 års bindingstid etter studieperioden.

Dersom du ønskjer å søkja stillinga, må du kontakta ein utdanningsinstitusjon for å få ei stadfesting på at du er kvalifisert til opptak på aktuelle studiar. Du som søkjer stillinga vert oppfordra til å skissera eit konkret studieløp som ein del av søknaden.  Les meir om ordninga Prest under utdanning på kirken.no  eller ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Om kyrkjelyden 
Vågøy og Myrbostad sokn har eit innbyggjartal på om lag 6.000, ligg rundt Frænfjorden og omfattar m.a. kommunesentret Elnesvågen.

Prestane og dei fellesrådstilsette i Hustadvika har kontor- og stabsfellesskap på kyrkjekontoret i Elnesvågen og på kyrkjekontoret på Eide.  Her vil du jobbe i fellesskap med dei 3 andre prestane, kyrkjeverje, assisterande kyrkjeverje, tre organistar, diakon, kyrkjelydspedagog, kontorfullmektig, kyrkjetenarar og kyrkjegardsarbeidarar. Hustadvika har ein godt utbygd trusopplæringsplan og kyrkjelydspedagogen har ansvar for trusopplæringa. Denne stillinga er finansiert ved trusopplæringsmidlar.

I Hustadvika er det fleire bedehus med god aktivitet. Elnesvågen bedehus blir mykje nytta av kyrkja til m.a. konfirmantundervisning og trusopplæringstiltak. I Hustad sokn er det òg ein leirstad eigd av Nordmøre og Romsdal Indremisjon. Mykje kyrkjebyggjande arbeid blir gjort av uløna og engasjerte medarbeidarar. Der er vaksenkor knytta til kyrkjelydane i Elnesvågen. Alle sokna har inngått avtale om misjonsprosjekt. I mange bygdelag er det misjonsforeiningar. Det finst søndagsskular i fleire bygdelag og speidararbeid fleire stader.

Stillinga har Vågøy og Myrbostad sokn som særskilt arbeidsområde. Soknet har to kyrkjer.  Dei fire prestane i Hustadvika samarbeider om prestetenesta i dei fire sokna, Vågøy og Myrbostad, Bud, Hustad og Eide. Molde domprosti er tenestedistrikt. Prestane i Domprostiet møtest regelmessig til kollega- og fagsamlingar.
Soknepresten i Vågøy og Myrbostad er næraste overordna.
Du kan lese meir om Kyrkja i Hustadvika og Hustadvika kommune 

Søknad med CV, vitnemål og referansar sendes til vårt elektroniske system, Webcruiter. Dersom du ikkje ønsker namnet ditt på den offentlege søkjarlista, må dette grunngjevast i søknaden. Grunnane vil bli vurdert individuelt. Dersom bispedømeadministrasjonen ikkje finn dei tilstrekkelege, vert søkjaren kontakta før søkjarlista vert offentleggjort.

 

Arbeidsoppgåver

 • Kapellanene skal i tråd med "Tjenesteordning for menighetsprester" forvalte Ord og sakrament slik at kristen tru og liv blir fremja i kyrkjelyden.
 • I tillegg til gudstenester, tenesteveker som blir fordelte etter oppsett arbeidsplan, tek presten del i dåps- og konfirmantopplæring, sjelesorg og andaktar på sjuke- og aldersinstitusjonane. Det vil så langt råd bli teke omsyn til kompetanse, erfaring og interesse i fordelinga av oppgåvene mellom prestane.

Kvalifikasjonar

 • Kandidat som med 120 stp kan oppnå cand.theol/kvalifikasjonskravene i § 3.2
 • Søkjerar som oppfyller kvalifikasjonskrava for prest, kan søke på kapellanstillinga og tilsettast på ordinære vilkår
 • Søker må kunne samarbeide også liturgisk med kollegaer uavhengig av kjønn eller teologisk uenighet. 

Personlege eigenskapar

 • Personlege og faglege eigenskapar vil bli vektlagt.
 • God samarbeidsevne og syn for heilskapen i kyrkjelyden
 • Evne til å komme i kontakt med folk og bygge nettverk.
 • Evne til å formidle evangeliet til ulike aldersgrupper

Vi tilbyr

 • Løn etter hovedavtalen i KA, som prestevikar stillingskode 0950.  Innskot i Statens pensjonskasse/Pensjonsinnskot
 • Inntil 40% avsatt tid til studier i 4 år, deretter fast tilsetting som kapellan
 • Godtgjersler og tilskot etter dei vilkår som til kvar tid er fastsette. Den som vert tilsett, må rette seg etter endringar i lover, tariffavtalar, særavtalar, reglement m.v og andre avgjerder som kan ha verknad på gjeremåla i tenesta
 • Gode vilkår for kompetanseutvikling, arbeidsvegleiing (ABV) og andre former for vegleiing.
 • Eit godt samarbeid mellom dei tilsette i prostiet, og prestane møtest regelmessig til morgonbøn og tekstsamtale og andre kollega- og fagsamlingar.

Anna:

 • For å bli tilsett må ein ha sertifikat og kunne disponere eigen bil.
 • Den som får tilbod om stillinga må leggje fram politiattest, jfr Lov om tros- og livssynssamfunn § 20.
 • Det er innført prøvetid på 6 månader for alle faste tilsette.
 • Møre bispedømme arbeider for å oppnå ei balansert alders- og kjønnssammensetning og ønsker å legge til rette for menneske med redusert funksjonsevne.

 

Molde domprosti består av kommunane Molde, Hustadvika og Aukra.   Eide og Fræna kommuner vart slått saman til Hustadvika kommune 01.01.2020.  Den nye kommunen har ca 13.500 innbyggjarar.  Elnesvågen er kommunesenter.

Det er i dag om lag 47.000 innbyggjarar i prostiet.  Næringslivet i kommunane er prega av maritim verksemd, olje/gass og fiskeri. I Molde er det tilbod om høgare utdanning, og fylkesadministrasjonen for Møre og Romsdal ligg i Molde. 

I Hustadvika kommune er skole og helsesektoren godt utbygd, og det er fleire større industribedrifter som meieri, dumperfabrikk og kalkforedlingsindustri.  Hustadvika kommune er den største landsbrukskommunen i Møre og Romsdal. 

I prostiet finn ein både fjell, fjord og kystlandskap og distriktet er særs attraktivt for turar og ulike aktivitetar.    

Prostiet har 13 prestestillingar, medrekna prost og fengselsprest ved Hustad fengsel. Det er godt fagleg samarbeid prestane imellom og i møte med sokneråd og fellesråd.

 

Kontaktinformasjon:

Olav Gading
Domprost
 E-post:olav.gading@molde.kirken.no
 
Lars Skagestad
Rådgjevar
 E-post:ls273@kirken.no
Arbeidsgiver Møre bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bøen 7, 6440 Elnesvågen
Publisert 2023-03-24
Søknadsfrist 2023-05-05
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Møre bispedømme
Moldetrappa 1
6415 Molde
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger