Prest under utdanning (PUU - stilling) i Ytre Nordmøre prosti med Aure, Stemshaug og Tustna sokn som tenestestad

Møre bispedømme

Det er ledig stilling som Prest under utdanning (PUU-stilling) med teneste i Aure, Stemshaug og Tustna sokn i Ytre Nordmøre prosti.

Stillinga er fast og vert lyst ut som ei rekrutteringsstilling innanfor ordninga Prest under utdanning. I stillinga er det sett av tid til studiar, normalt 40%. For å kunna gå inn i stillinga, kan du mangle maksimalt 120 studiepoeng på å oppfylla kvalifikasjonskrava for kyrkjelydsprestar. Det vert gjeve inntil 4 år for å fullføra studiane. 

Ved tilsetting utarbeidar du saman med arbeidsgjevar og studiestad ein individuell plan for studieprogresjon og arbeidsmengde. Undervegs i studiet følgjer du programmet for Vegen til vigsling (VTV), og får i tillegg oppfølging av ein personleg mentor som er ein erfaren prest. Ved fullført studieløp og VTV er du kvalifisert for å kunna vigslast til presteteneste i Den norske kyrkja, og du vil gå over i fast stilling som sokneprest i Aure, Stemshuag og Tustna sokn i Ytre Nordmøre prosti.

Etter fullførte studiar vert stillinga lønna etter vilkår i gjeldande tariffavtale for den aktuelle stillingstypen. Det vil normalt vera 2 års bindingstid etter studieperioden.

Dersom du ønskjer å søkja stillinga, må du kontakta ein utdanningsinstitusjon for å få ei stadfesting på at du er kvalifisert til opptak på aktuelle studiar. Du som søkjer stillinga vert oppfordra til å skissera eit konkret studieløp som ein del av søknaden.  Les meir om ordninga Prest under utdanning på kirken.no  eller ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Om kyrkjelyden 

Kyrkja samarbeider godt med kommunen. Dei som er involvert i råd og utvalg er godt fordelt i alder og kjønn. Den lokale tilknytinga til kyrkje og kyrkjehus er viktig for folk, og samspelet mellom kyrkje og kulturliv er viktig i samfunnet vårt. Det er eit levande kristenliv i kommunen med eit godt og nært samarbeid med misjonsorganisasjonar og bedehusmiljø. 
 
Kyrkjekontoret har lokale i den vakre gamle prestegarden, som ligg sentralt plassert midt i Aure, omkransa av ein nydeleg hage med kort avstand til Aure kyrkje.
Kyrkja i  Aure er ein velfungerande organisasjon, og staben og arbeidsplassen bidrar til at det er lett å trivast.

Pr. i dag er det 7 tilsette i kyrkjeleg fellesråd.  Det er kyrkjeverje, organist, kyrkjetenarar, kyrkjegardsarbeidarar, sekretær på kontoret og trusopplærar (stillinga er ledig pt) 
Det er tre sokn i Aure kyrkjelege fellesråd.  Aure sokn med 1522 medlemmer, Stemshaug sokn med 487 medlemmer og Tustna sokn med 696 medlemmer.  Nynorsk er målføre i Aure og Stemshaug sokn, medan bokmål er målfoma i Tustna sokn.

Aure kyrkje er sentralt plassert i Aure, og ligg på ein kyrkjestad frå 900-tallet.  Aure kyrkje vart vigsla i 1924, og er ei nydeleg korskyrkje med element frå dei fyrste kyrkjene.  Kyrkja har 800 sitteplassar.  Stemshaug kyrkje vart vigsla i 1908 og er ei langkyrkje i stavkyrkjestil.  Stemshaug kyrkje har 288 sitteplassar.  Gullstein kyrkje er ei langkyrkje frå 1869.  Byggverket er i tre og det er 300 sitteplassar. Kyrkja er til ein viss grad utforma i stavkyrkjestil.

Les meir om kyrkja i Aure på https://aurekyrkje.no/ og https://facebook.com/KyrkjeneiAure

Søknad med CV, vitnemål og referansar sendes til vårt elektroniske system, Webcruiter. Dersom du ikkje ønsker namnet ditt på den offentlege søkjarlista, må dette grunngjevast i søknaden. Grunnane vil bli vurdert individuelt. Dersom bispedømeadministrasjonen ikkje finn dei tilstrekkelege, vert søkjaren kontakta før søkjarlista vert offentleggjort.

 

Arbeidsoppgåver

 • Soknepresten skal i tråd med "Tjenesteordning for menighetsprester" forvalte Ord og sakrament slik at kristen tru og liv blir fremja i kyrkjelyden.
 • I tillegg til gudstenester, tenesteveker som blir fordelte etter oppsett arbeidsplan, tek presten del i dåps- og konfirmantopplæring, sjelesorg og andaktar på sjuke- og aldersinstitusjonane. Det vil så langt råd bli teke omsyn til kompetanse, erfaring og interesse i fordelinga av oppgåvene mellom prestane.

Kvalifikasjonar

 • Kandidat som med 120 stp kan oppnå cand.theol/kvalifikasjonskravene i § 3.2
 • Søkjarar som oppfyller kvalifikasjonskrava for prest, kan søke på soknepreststillinga og tilsettast på ordinære vilkår
 • Søker må kunne samarbeide også liturgisk med kollegaer uavhengig av kjønn eller teologisk uenighet. 

Personlege eigenskapar

 • Personlege og faglege eigenskapar vil bli vektlagt.
 • God samarbeidsevne og syn for heilskapen i kyrkjelyden
 • Evne til å komme i kontakt med folk og bygge nettverk.
 • Evne til å formidle evangeliet til ulike aldersgrupper

Vi tilbyr

 • Løn etter hovedavtalen i KA, som prestevikar stillingskode 0950.  Innskot i Statens pensjonskasse/Pensjonsinnskot
 • Inntil 40% avsatt tid til studier i 4 år, deretter fast tilsetting som sokneprest
 • Godtgjersler og tilskot etter dei vilkår som til kvar tid er fastsette. Den som vert tilsett, må rette seg etter endringar i lover, tariffavtalar, særavtalar, reglement m.v og andre avgjerder som kan ha verknad på gjeremåla i tenesta
 • Gode vilkår for kompetanseutvikling, arbeidsvegleiing (ABV) og andre former for vegleiing.
 • Eit godt samarbeid mellom dei tilsette i prostiet, og prestane møtest regelmessig til morgonbøn og tekstsamtale og andre kollega- og fagsamlingar.

Anna:

 • For å bli tilsett må ein ha sertifikat og kunne disponere eigen bil.
 • Den som får tilbod om stillinga må leggje fram politiattest, jfr Lov om tros- og livssynssamfunn § 20.
 • Det er innført prøvetid på 6 månader for alle faste tilsette.
 • Møre bispedømme arbeider for å oppnå ei balansert alders- og kjønnssammensetning og ønsker å legge til rette for menneske med redusert funksjonsevne.

 

Aure kommune har omlag 3.500 innbyggjarar og ligg nord i Møre og Romsdal, på grensa til Trøndelag. Kommunen er ein kystkommune med særskilt flott natur med fjell, skog, hav og skjergard, og er sentralt plassert som nabokommune til Kristiansund og med ca 2 timar med bil til Trondheim. Øyane Smøla og Hitra ligg nord for Edøyfjorden, på utsida av Aure kommune.

I kommunen er det eit allsidig næringsliv, med Equinor som den største arbeidsplassen.  Her er eit aktivt idretts- og kulturliv og gode oppvekst- og levekår for både små og store, med mellom anna full barnehagedekning.

For fleire opplysninger sjå www.aure.kommune.no

 

Kontaktinformasjon:

Sindre Kulø
Prost
 E-post:prosten@kristansund.kommune.no
 
Lars Skagestad
Rådgjevar
 E-post:ls273@kirken.no
Arbeidsgiver Møre bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Aursundvegen 147, 6690 Aure
Publisert 2023-03-24
Søknadsfrist 2023-05-05
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Møre bispedømme
Moldetrappa 1
6415 Molde

Arbeidsliv

Vil du bli ein av oss? Ei framtid i Surnadal på Indre Nordmøre.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger