Sokneprest i Lister og Mandal prosti med Bakke sokn og Gyland sokn som tjenestested

Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme

Menighetenes profil
Det er gudstjeneste annenhver søndag i Bakke kirke og i Gyland kirke. Tidspunktet veksler mellom kl. 11 og kl. 17.
Begge sokn har diakoniutvalg, trosopplæringsutvalg og gudstjenesteutvalg. Soknepresten er med i gudstjenesteutvalget.
Bakke menighetsråd samarbeider med Bakke bedehus om trosopplæring, men gjennomfører også sine egne, faste breddetiltak, samt kontinuerlige klubbsamlinger for 5-åringer. Bakke menighet samarbeider med Sira bondekvinnelag og andre lag og foreninger.
I Gyland sokn er det er stor frivillighet, mange stiller opp, både unge og eldre. Gyland menighet har mye samarbeid med stedets bedehus og frivillige organisasjoner, og det er et godt samarbeid med Gyland baptistmenighet.
Prestene i prostiet treffes til månedlige tjenestekonferanser, og har god kontakt seg imellom.

Menighetenes visjon og hovedmål
Bakke menighets visjon er: Tro håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten, og En kirke med plass til alle. Det har i Bakke vært viktig for menigheten å være kirke for alle som bor i bygda, og at alle medlemmer finner sin plass. I Bakke kirke skal det være høyt under taket og lav terskel.
Gyland menighet har følgende visjon: Der troen styrkes, håpet lever og kjærligheten vokser.

Menighetenes satsingsområder
Bakke menighet har misjonsavtale med NMS om et misjonsprosjekt i Laos og Thailand.
Gyland menighet har et misjonsprosjekt på skolen Voi i Kenya.

Tiltak
I Bakke menighet brukes det mange ressurser på diakonalt arbeid og trosopplæring blant barn. 5-års-klubben har i mange år fungert godt med høy oppslutning og deltagelse i gudstjenester, sammen med Lys våken og Tårnagenter, samt samlinger for førskolebarn med utdeling av trosopplæringsmateriell (1-2-3-års-fest). Bygda har et godt ungdomsarbeid gjennom bedehusets arbeid Inpuls. Gudstjenesten er hovedsamling for voksne, og det arrangeres konserter noen ganger i året.
I Gyland drives det, i samarbeid med organisasjonene på bedehuset og Gyland baptistmenighet, følgende tiltak: Søndagsskole, Gyland barnekor, Maksgjengen og Inpuls. GodSøndag er et samarbeidsprosjekt på bedehuset, det samme er Middag for bygda.

Gudstjenestelivet
Gudstjenestedeltakerne i Bakke er til dels godt voksne med en kjerne på rundt 20 personer. I tillegg er det noen yngre/familier innom. Oppmøtet varierer en del utfra hva som skjer utenom det faste i form av dåp, solosang, utdeling av bøker, presentasjon av prosjekter m.m.
I Gyland kirke er det 20-40 deltakere på ordinære gudstjenester. Det er to familiegudstjenester i halvåret. Det er et samarbeid med Gyland baptistmenighet om bestemte gudstjenester.

For øvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.
Kvinner oppfordres til å søke.
Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste (jfr. offentleglova 25, 2. ledd). Du vil i så fall bli varslet om dette.

 

Arbeidsoppgaver

 • Gudstjenester
 • Tjenesteuke i turnus med de andre prestene
 • Delta i menighetsråd og gudstjenesteutvalg
 • Delta noe i gjennomføring av breddetiltak i trosopplæringen
 • Ansvar for konfirmantundervisning

Kvalifikasjoner

 • cand. theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper

 • Evne til å inspirere andre
 • Evne å se hver enkelt uavhengig av alder
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode administrative egenskaper

Vi tilbyr

 • lønn som sokneprest i stillingskode 1555
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelse etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning (ABV)

 

Flekkefjord ligger midtveis mellom Kristiansand og Stavanger. Kommunen inkluderer Bakke, Flekkefjord, Gyland og Hidra sokn. Det bor ca. 9 200 innbyggere i hele kommunen, av disse bor ca. 500 i Gyland og ca. 760 i Bakke. I Flekkefjord kommune bor det mange som er født på 60-tallet og 70-tallet, men antall barn og unge har økt ved innvandring og innflytting det siste året. Det samme gjelder aldersgruppen 20 - 44 år. Personer med bakgrunn fra et annet land har gjennom flere år utgjort en stadig større del av befolkningen. 20 ulike land er representert med over 20 personer, de største gruppene teller så mye som 200 personer. (Personer som enten selv er født i, eller som har foreldre som er født i det respektive landet.)

Flekkefjord kommune har 5 barneskoler, én ungdomsskole og mange barnehager, samt Flekkefjord videregående skole. Byen har eget sykehus, sykehjem og noen andre institusjoner knyttet til det offentlige helsevesenet. Frivilligsentralen er en viktig aktør i kommunen. Både Bakke og Gyland har barnehage og barneskole, og Bakke har også et eldresenter.

Bakke kirke ligger på Sirnes i Bakke sokn i Flekkefjord kommune. Den er bygget i tre og ble oppført i 1670. Kirken har korsplan og 400 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk listeført (1650-1850)

Gyland kirke ligger på Nuland i Gyland sokn i Flekkefjord kommune. Den er bygget i tre og ble oppført i 1815. Kirken har korsplan og 300 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk listeført (1650-1850)

Menighetene betjenes av sokneprest og organist og utfra avtaler er også trosopplærere og diakon noe involvert i arbeidet. Alle ansatte er samlet i gode kontorlokaler sentralt i byen, på «Trellebakken». Fellesområdets to andre prester har også sine kontorer der. Soknepresten går inn i tjenesteuketurnus sammen med disse prestene.

 

Kontaktinformasjon:

Bjarne Nordhagen
Personasjef
 E-post:bn576@kirken.no
 
Geir Ola Tveit
Prost
 E-post:geir.ola.tveit@lyngdal.kirken.no
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Flekkefjord Kirkekontor, Anna Wahls gate 5, 4400 Flekkefjord
Publisert 2023-05-25
Søknadsfrist 2023-07-02
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger