Kapellan i Byåsen sokn (Trondheim) - Strinda, Heimdal og Byåsen prosti

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Prest i aktiv og åpen bymenighet.
 
Byåsen er en stor menighet vest i Trondheim. Soknet har én kirke, Byåsen kirke, en arbeidskirke innviet i 1974. I 2004 gjennomgikk kirken en omfattende rehabilitering som har gjort den både til et flott gudstjenestelokale og en god ramme for barne- og ungdomsarbeidet. I 2024 feire vi 50-års jubileum.
 
Soknet er av de største i Trondheim med vel 14.500 kirkemedlemmer. Det er tre prestestillinger i menigheten; sokneprest og to kapellaner. Kontorsted er i Byåsen kirke. Her er det kontorfellesskap med diakon, kateket, to menighetspedagoger, daglig leder, kirketjener og kantor. Det er et godt arbeidsmiljø blant de ansatte, og mange frivillige er involvert i menighetens arbeid.
 
I Byåsen finner du et levende barne- og ungdomsarbeid. Våren 2023 er det 168 konfirmanter og et stort felleskap av ungdomsledere. Kirken driver også ungdomsklubben "Shelter". Kateketen organiserer konfirmantarbeidet, men begge kapellanene deltar på leir og bidrar i undervisningen. Kapellanen som blir tilsatt kan også involveres i fellestiltak for ungdom sammen med nabomenighetene, som f.eks. ungdomslederkurs.
 
Det er et godt samarbeid mellom kirken og de fire barneskolene, de to ungdomsskolene og den videregående skolen i bydelen. Det er også to helse- og velferdssenter i soknet som prestene betjener regelmessig. Prestene i Byåsen har forholdsvis få søndagsgudstjenester, men andre oppgaver medfører en del kvelds- og helgearbeid. Byåsen menighet har et rikt gudstjenesteliv som legger vekt på variasjon i uttrykk og teamarbeid med både frivillige og ansatte. NRK har jevnlig overført gudstjenester fra Byåsen i radio og TV.
 
Menigheten har visjonen «et møtested mellom himmel og jord», og har tilbud for alle aldersgrupper. Menigheten har en spesiell satsing innenfor frivillighetsfeltet. Den har et mangfoldig musikk- og kulturliv, med bl.a. flere kor, kulturkvelder og temakvelder. Det legges også vekt på møtet med den enkelte. Det er stor vilje i menighetsråd og stab til å tenke nytt for å nå lenger ut med kirkens budskap. I dette bidrar prestene med veiledning og undervisning av frivillige og ansatte medarbeidere.
 
Som kapellan blir du også del av et stort og inspirerende felleskap i Strinda, Heimdal og Byåsen. Prostiet dekker et område med omlag 175.000 av Trondheims innbyggere. Det har 13 sokn og 29 prester, og det gir et mangfoldig og robust prestekollegium, som innbyr til utveksling og gode relasjoner. Hele prostiet er tjenesteområde, og selv om tjenestestedet fremdeles definerer mesteparten av arbeidstiden, bidrar det store kollegiet til gode ordninger for fordeling av oppgaver og støtte ved vakanser eller permisjoner.
 
Prestene samles en gang i måneden til prestesamlinger, og i tillegg er det ukentlig pastoralforening, fagdager sammen med Fellesrådet (KFiT) og Domprostiet, samt en del fagstøtte fra bispekontoret som også ligger i byen. Trondheim er, med Nidarosdomen sentralt plassert, et senter i Den norske kirke, og det regionale kirkelig arbeid i og rundt bispedømmet er utforskende og variert.
 
For mer informasjon: Se hjemmesidene til Trondheim kommune om bydelen, Trondheim kirkelige fellesråd, Byåsen menighet og Nidaros bispedømme.

 

Arbeidsoppgaver

Presten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester.
Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet.

Kvalifikasjoner

Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest".
Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.

Personlige egenskaper

Vi søker en prest:

  • som har kontaktskapende evner og som bidrar til gode samarbeidsforhold, trivsel og engasjement.
  • som har erfaring eller interesse for ungdomsarbeid og evner til å skape god kontakt med gruppa
  • som har evne til å arbeide selvstendig og samtidig i fellesskap med ansatte og frivillige medarbeidere.
  • som har evne til å være fleksibel, og vilje til å arbeide strukturert

Vi tilbyr

Stillingen er plassert i kode 0922 Kapellan
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning
 
 
Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning, beredskapsordning og andre avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.
 
Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.
 
Bispedømmet søker å realisere Den norske kirkes visjons gjennom å styrke vår arbeidskultur og fremstå som Vennlig, Viktig, Modig, Dyktig både innad og utad.
 
Bispedømmet ønsker balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å legge til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.
 
Kontaktinformasjon:
Tom Elvebakk
personalsjef
 E-post:te663@kirken.no
 
Håkon Olaussen
prost
 E-post:ho585@kirken.no
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Byåsen kirke, Selsbakklia 7, 7027 Trondheim
Publisert 2023-09-12
Søknadsfrist 2023-10-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger