Sokneprest Buvik

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Velkommen til Skaun!


Soknepreststilling i Buvik, Børsa og Skaun sokn, Orkdal prosti, Nidaros bispedømme er ledig med tiltredelse 01.08.24.

Vi ønsker oss en prest som er glad i å være sammen med barn, ungdom, voksne og eldre, og som har et hjerte for å bygge de gode relasjonene og broer i lokalsamfunnet.

 

Skaun kommune har ca. 8000 innbyggere, sju barnehager, fire barneskoler og en ungdomsskole, i tillegg til folkehøgskole. Kommunen ligger nært både Trondheim, Melhus og Orkanger, og har et aktivt kulturliv med blant annet kulturskole, kor, korps og idrettslag. Nær tilknytning til skog og mark gir også rike muligheter til friluftsliv.

I Skaun kommune er det tre sokn:

  
Buvik menighet har stor oppslutning om dåp og gudstjenester rettet mot barn. Soknet har vært tildelt «såkornmidler» av bispedømmerådet. Disse brukes til å lønne en trosopplærer som arbeider med kontinuerlige trosopplæringstiltak i soknet. Her kan nevnes Aktivitetsklubben for 1.-4.klasse, og «Etter skoletid» for 5.-7. klasse, som var nominert til årets Trosopplæringspris. Buvik menighetshus ligger rett ved kirken og er i bruk til variert menighetsarbeid flere dager i uken. Kommunen bærer preg av stor tilflytting, spesielt til Buvik sokn, noe som gir spennende muligheter for menighetsarbeid rettet mot småbarnsfamilier og ungdom. 

Børsa menighet har et rikt arbeid rettet mot barn, unge, voksne og eldre. Bedehuset ligger rett ved kirka, og leies til våre trosopplæringstiltak. Her samles mange barn hver uke, til Max-gjengen for 1.- 4. klassinger og Skaun Soul kids. Normisjonen har tilbud for alle aldersgrupper, og NLM og NMS har også aktive foreninger. Samarbeidet med alle organisasjonene er godt.

Skaun menighet har en typisk folkekirkelig profil med god oppslutning om dåp. Arbeidet i soknet preges av at pilegrimsleia sørfra går gjennom soknet, og det er pilegrimsmottak i menighetshuset ved kirka. Hver sommer er det pilegrimsmesse i forbindelse med Kristindagene, og Olsok feires på de gamle kirkeruinene på Husaby.  I menighetshuset er det stor aktivitet, med trosopplæringstiltak, konfirmantsamlinger, minnesamvær, basar, kulturkvelder og juletrefest. I Skaun sokn skal 1/3 av gudstjenestene forrettes på nynorsk.
 
Menighetene har en felles trosopplæringsplan med mange ulike tiltak fordelt rundt i kommunen. Ved skolestart er det felles stor familiegudstjeneste for alle sokn på Grønneset, og det er et etablert samarbeid med skoler og barnehager, med blant annet kirkebesøk og frokostkafé. 
 
Staben i fellesrådsområdet deler kontor i Skaun rådhus, og består av to sokneprester, kirkeverge, kantor, diakonimedarbeider, kontorsekretær og to menighetspedagoger. Prestene fordeler tjenesteuker, gudstjenesteturnus og andakter på institusjonene (i samarbeid med diakonimedarbeider) seg imellom.
Biskopen fordeler sete i menighetsrådene mellom sokneprestene etter nærmere avtale med dem og prosten. Prosten er inntil videre medlem i Skaun kirkelige fellesråd.


Prostiet har 18 sokn og 6 fellesråd, med 12 soknepreststillinger, en prostipreststilling og en prost. Det er fem diakonstillinger, en kateketstilling og sju menighetspedagoger i større eller mindre stillinger i prostiet. Prostesetet ligger på Fannrem i Orkdal.


Prestene i Orkdal prosti samles regelmessig til faglige og sosiale samlinger, innkalt av prosten.

 

Arbeidsoppgaver

 • Alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester
 • Ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Delta i menighetsråd
 • Delta i konfirmantarbeid, trosopplæringsarbeid og diakonalt arbeid sammen med andre ansatte
 • Nært samarbeid med frivillige medarbeidere
 • Menighetsbyggende arbeid
 • Beredskapsturnus i prostiet
 • Medlem i kommunens kriseteam (sammen med den andre soknepresten og diakonimedarbeider)

Kvalifikasjoner

Søkere må fylle vilkårene i henhold til Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jf. § 2 i Forskrift om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.

Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest. 

Personlige egenskaper

Vi søker etter en prest som:

 • kan fylle stillingen i henhold til tjenesteordningen som beskrevet ovenfor.
 • er glad i mennesker, er kontaktskapende og relasjonsbyggende og har vilje til å bidra til gode samarbeidsforhold, trivsel og engasjement
 • kan arbeide selvstendig og i team
 • har erfaring fra arbeid med barn og unge, trives med og har gode evner til å kommunisere med barn og unge
 • ser muligheter og er nyskapende
 • er brobygger mellom ulike kirkelige miljø og mellom ulike deler av lokalsamfunnet.
 

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i kode 1555 Sokneprest
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Skyssgodtgjøring etter gjeldende sats
 • Arbeidsveiledning og kollegastøtteordning
 • Menigheter med et levende arbeid for barn og ungdom som du kan bli med å engasjere deg i sammen med oss

 

Bispedømmet ønsker en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt legge forholdene til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.

 

Kontaktinformasjon:

Dagfinn Thomassen
Prost
 E-post:dt223@kirken.no
 
Tom Elvebakk
Personalsjef
 E-post:te663@kirken.no
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Skaun kommune
Publisert 2024-02-15
Søknadsfrist 2024-03-11
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger