Pilegrimsprest Nidaros

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Stillingen som pilegrimsprest i Nidaros bispedømme er ledig.  

Pilegrimspresten skal være en sentral medarbeider i utviklingen av pilegrimsarbeidet og skal samspille med de mange aktørene som har ansvar og engasjement innen arbeidsfeltet – lokalt, i bispedømmet og nasjonalt.  

Nidaros har en særstilling som samlende pilegrimsmål, og av spesiell betydning er Nidaros Domkirke som helligsted og pilegrimsmål. Hit kommer hvert år en rekke pilegrimer, både fra vårt eget land, samt fra Norden og Sentral-Europa. Nasjonalt pilegrimssenter og Nidaros pilegrimsgård, som er lokalisert like i nærheten, er viktige aktører i denne sammenhengen. I pilegrimssesongen fra juni til september inngår pilegrimspresten i en turnus med daglige pilegrimsgudstjenester i Nidaros domkirke.

Biskopene og bispedømmerådet har et overordnet ansvar for å utvikle pilegrimsarbeidet i menighetene og et ansvar for en tjenlig utvikling av pilegrimsprestens tjeneste.  
  

Det er mange aktører innen pilegrimsarbeidet:  
Nidaros pilegrimsgård er en stiftelse opprettet av kirkelige og offentlige instanser. Formålet med stiftelsen er: 

 • å ha ansvar for mottak av pilegrimer ved pilegrimsmålet i Nidaros  
 • å drive et ressurs-, kompetanse- og retreatsenter forankret i Olavsarven som en økumenisk åndelig arv 
 • å tilby overnatting for pilegrimer og inneha oppgaven som Regionalt pilegrimssenter  

Her vil pilegrimspresten ha et særlig ansvar for å følge opp pilegrimsarbeidets frivillige medarbeidere, organisert i Pilegrimsfellesskapet St. Olav.  

Nasjonalt pilegrimssenter i Trondheim har et overordnet ansvar for den offentlige og nasjonale pilegrimssatsningen og kirken ønsker å samordne sitt pilegrimsarbeid med Nasjonalt pilegrimssenter. 

Viktige samarbeidspartnere er de øvrige pilegrimsprestene i landet og de miljøer innen Nidaros bispedømme som arbeider spesielt med pilegrimstradisjonen. Også samarbeid med andre miljøer som er opptatt av pilegrimsarbeid er viktig, bl.a. Kirkerådets nasjonale utvalg for pilegrimsarbeid, og Nasjonalt pilegrimssenter som er lokalisert til Trondheim.  Det er inngått egen samarbeidsavtale mellom bispedømmerådet, Nidaros pilegrimsgård og Nidaros domkirkes sokn. 

 

Pilegrimsprestens oppdrag:
Stillingen som pilegrimsprest er en spesiell stilling. Arbeidet utfordrer både i forhold til natur, kultur, historie og kristen spiritualitet. Med tilknytningen til Nidaros pilegrimsgård vil den som tilsettes bli en viktig ressurs, samtidig som den skal være en operativ stilling i forhold til bl.a. pilegrimsvandringer. Stillingen vil innebære en god del reisevirksomhet, både på vandringer og i forbindelse med oppfølging av økumeniske engasjement i inn- og utland. Her kan nevnes bispedømmets vennskapsavtale med Den evangelisk lutherske kirke i Jordan og Det hellige land. 

Pilegrimspresten skal formidle historie og kunnskap om pilegrimsbevegelsens åndelige og eksistensielle sider, og søke å skape rom for berøring med det hellige både for mennesker og samfunn. Pilegrimspresten skal i sin virksomhet bidra til å bygge bro mellom det fysiske miljøet og det åndelige og gi innspill til refleksjon og modning. Her vil det også være viktig å hente inspirasjon fra samisk kultur og natursyn, samisk åndelighet og samisk kirkeliv. Pilegrimspresten skal bidra til at pilegrimssatsingen ses i lys av den økumeniske/verdensvide pilegrimstradisjonen, i tid og geografi. Samtidig skal den lokale kirke tydeliggjøres som alle lokalsamfunns nærmeste pilegrimsmål.  

Stillingen er administrativt og faglig knyttet til Nidaros bispedømmeråd og biskopene i Nidaros. Stillingen vil være forankret i Avdeling for Kirke og samfunn med kirkefagsjefen som nærmeste leder. Ved siden av fast kontor i Erkebispegården vil pilegrimspresten også være regelmessig til stede ved pilegrimsgården.  
 

Arbeidsoppgaver

Oppgaver i forlengelse av det som er beskrevet, herunder:
 • Gudstjenester for og med pilegrimer, i tilknytning til mottak av pilegrimer og ellers
 • Mottak av pilegrimer som en del av samvirket mellom Nidaros pilegrimsgård og Nidaros domkirke
 • Tilrettelegge, lede og delta på vandringer
 • Bidra til innhold og utvikling av Nidaros pilegrimsgårds roller og oppgaver
 • Være en støtte for frivillighetsapparatet rundt pilegrimsbevegelsen
 • Delta i biskopens og bispedømmerådets pilegrimsarbeid opp mot menigheter og ansatte i hele bispedømmet
 • Være en del av kompetansemiljøet i Avdeling for kirke og samfunn

Kvalifikasjoner

 •  Søkere må fylle vilkårene i henhold til «Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest», jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.  
 • Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.  
 • Erfaring fra pilegrimsvandringer og pilegrimsrelatert arbeid vil bli vektlagt.
 • Målformen vil i hovedsak være bokmål. I Nidaros domkirke holdes noen gudstjenester på nynorsk. Søkerne må opplyse om de behersker begge målformer og evt. annen språkkompetanse 

Personlige egenskaper

Vi søker etter en prest som:  
 • kan arbeide både selvstendig og i fellesskap med ansatte og frivillige medarbeidere  
 • har vilje til å bidra til gode samarbeidsforhold, trivsel, engasjement og gode relasjoner  
 • kan ta egne initiativ, har evne til å arbeide systematisk og er fleksibel  
 • evner å utvikle pilegrimsteologi, pilegrimstenkning og pilegrimspraksis i dialog med vår samtids kultur og livsforståelse 

Vi tilbyr

 • et trivelig og godt arbeidsmiljø
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • bedriftshelsetjeneste
 • kontorsted med attraktiv beliggenhet
 • stillingen er plassert i kode 1465 Spesialprest
 
 
Kontaktinformasjon:
Inge Torset
seksjonsleder Kirke og samfunn
 E-post:it474@kirken.no
 
Tom Elvebakk
Personalsjef
 E-post:te663@kirken.no
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Erkebispegården, Kongsgårdsgata 1B, 7013 Trondheim
Publisert 2024-02-15
Søknadsfrist 2024-03-11
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger