Sokneprest i Gauldal prosti med Støren, Soknedal, Budal og Singsås sokn som tjenestested

Støren, Soknedal, Budal og Singsås søker ny sokneprest!

Soknene tilsvarer Midtre Gauldal kommune som har 6300 innbyggere. Kommunesenteret Støren ligger fem mil sør for Trondheim og er et knutepunkt i prostiet, der to hovedveier møtes. Det ene dalføret følger E6 til Oppdal, det andre dalføret følger riksvei 30 mot Røros. Det er god kommunikasjon langs E6 og med tog til Trondheim. I kommunen er det fire barneskoler, en ungdomsskole, seks barnehager og tre aldersinstitusjoner. Støren har også videregående skole.

Støren sokn har 2155 medlemmer, Soknedal sokn 1619 medlemmer, Budal sokn 446 medlemmer og Singsås sokn 934 medlemmer. Menighetene betjenes av sokneprest, prostiprest og av soknepresten i Haltdalen, som tar de fleste begravelsene i Singsås sokn.

I soknene ligger Støren kirke (1817), Soknedal kirke (1933), Budal kirke (1754) og Singsås kirke (1884). Alle kirkene har de senere år fått betydelige bygningsmessige oppgraderinger og fått nye lydanlegg. 

Kontoret ligger like ved Støren kirke. Derfra er det 14 km til Soknedal, 30 km til Budal og 25 km til Singsås. Soknepresten deler kontorfellesskap med prostiprest, kirkeverge, organist og sekretær. Det er også to stillinger på til sammen 160% som kateket/menighetspedagog/menighetsarbeider. Kateketen har det administrative ansvaret for konfirmantundervisninga. Stillingsstrukturen viser menighetenes satsing både på musikk, trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid. Det er ønskelig at en ny sokneprest vil bidra inn i dette gode arbeidet. I Støren fellesrådsområde er det speidere, søndagsskole og onsdagsklubb. Det er innarbeidet gode tradisjoner for samarbeid med skoler og barnehager om jule- og påske-opplegg. Det drives et betydelig arbeid innenfor de frivillige lag og organisasjoner, med NMS og Normisjon som de mest framtredende innen indre- og ytremisjon. Det er et menighetshus i Singsås og misjonshus i Soknedal. I Støren kulturhus er det også en kirkestue som brukes til menighetens aktiviteter. Det er felles menighetsblad for de fire soknene.

I Gauldal prosti står folkekirken sterkt. 85% av befolkningen er kirkemedlemmer, 75 % blir døpt, 71% blir konfirmert og over 95% blir kirkelig gravlagt. I prostiet er det 11 menighetsprestestillinger. Det er gode økumeniske forhold, flere innvandrermenigheter får låne kirkene våre til sine gudstjenester. Kirken er aktivt deltagende i det rike kulturlivet. Det er et prosti preget av stor korvirksomhet, kulturskolene står sterkt, sammen med et aktivt idrettsliv. Jakt, fiske og friluftsliv setter tydelig preg på årets rytme og aktiviteter i prostiet. Prostiet har mange livskraftige misjonsforeninger, bygdekvinnelag og sanitetsforeninger, som de fleste stedene er en del av det lokale aktive kirkelivet. Det er en sterk tradisjon for dugnader som også omfatter kirkebyggene og kirkegårdene.

Prostesetet ligger på, Melhus 30 min kjøring fra Trondheim sentrum.

Når det gjelder utbyggingen av skoler, barnehager, helse- og sosialtjeneste og forholdene i lokalsamfunnet/kommunen for øvrig, vises til blant annet kommunens hjemmeside: https://www.mgk.no/om-kommunen/om-midtre-gauldal-kommune.  Eller vises også til bispedømmets hjemmeside: https://kirken.no/nidaros 

 

Arbeidsoppgaver

 • Soknepresten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester.
 • Soknepresten vil ha sete i Støren menighetsråd, Soknedal menighetsråd og Singsås menighetsråd.
 • Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner, tjenesteuker og samarbeid med andre prester i prostiet, inkludert deltagelse i beredskap.

Kvalifikasjoner

 • Søkeren må fylle stillingen i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jfr § 2 i
  Forskrift om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.
 • Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.

 

 • Det åpnes for at ikke-kvalifiserte kan søke, med forutsetning om en plan om et Prest-under-utdanning-løp.
  Om "Prest under utdanning" (PUU):

  PUU er en stilling som muliggjør ikke-kvalifiserte som ønsker å bli prest, til å oppnå de nødvendige kvalifikasjoner. Det er en fast stilling, hvor det i gjennomsnitt settes av 40% lønnet permisjon for hele studieperioden. Det gis inntil fire år for å fullføre studiet. En slik stilling forutsetter opptak på aktuelle studier innen maksimalt 6mnd etter tilsetting. 
  For mer informasjon om PUU-løpet, se Prest under utdanning - www.kirken.no//nb-NO/bli-med/jobb-i-den-norske-kirke/prest%20under%20utdanning/ og kontakt de teologiske utdanningsinstitusjonene. Også bispedømmekontoret vil være behjelpelig ved spørsmål.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en prest som

 • er kontaktskapende og som kan bidra til utvikling av samarbeid og trivsel
 • vil arbeide i fellesskap med ansatte og frivillige medarbeider

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i kode 1555 Sokneprest (egne betingelser for Prest under utdanning). Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om
  godskriving av ansiennitet.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning.

 

Nidaros bispedømme skal være en arbeidsplass med rom og respekt for mangfold, uavhengig av etnisitet, alder, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller legning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning, beredskapsordning og andre avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.

Søknad sendes elektronisk via www.kirkejobb.no - Nidaros bispedømme

 

Kontaktinformasjon:

Øystein Flø
Prost
 E-post:Oystein.Flo@melhus.kommune.no
 
Håkon Olaussen
HR-leder
 E-post:ho585@kirken.no
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kjørkvollveien 1, 7292 Støren
Publisert 2024-05-27
Søknadsfrist 2024-06-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger