Kapellan i Hokksund - Haug og Bakke sokn - Eiker prosti

Nyopprettet stilling som kapellan i Hokksund, Haug og Bakke. Vi søker etter en medarbeider som med energi og skapervilje har lyst til å være med å bygge opp om det kirkelige arbeidet i menighetene.

Øvre Eiker kommune, er en blanding av by og land, med bysenteret Hokksund og flere bygdesentra som Skotselv, Darbu og Vestfossen. Det er gode fritidsmuligheter både sommer og vinter.
Øvre Eiker kommune har 18.900 innbyggere. Øvre Eiker kirkelige fellesrådsområde består av 4 sokn: Haug; Vestfossen, Bakke og Fiskum sokn. Haug menighet har ca 7500 medlemmer og Bakke menighet har ca 1300 medlemmer Haug kirke ligger i Hokksund og er en kirke med røtter tilbake til middelalderen. I Haug sokn er det 2 barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Samt. Eikertun helsehus. Bakke sokn har to kirkesteder, Bakke kirke og Bingen kapell er begge fra 1800-tallet. I soknet er det barnehage og kombinert barne- og ungdomsskole. I Haug sokn er det gudstjeneste nesten hver søndag. Gjennomsnittstallet de siste 11 år er 107. Om lag en gudstjeneste i måneden er «for små og store», og en gudstjeneneste er lagt til kvelden. I Bakke sokn er det ca. 2,5 gudstjenester i måneden. Sokneprest og kapellan fordeler i stor grad gudstjenester mellom seg, og prestene i Øvre-Eiker fordeler gravferder etter tjenestedager. Det er et utbredt samarbeid i trosopplæringen mellom Haug, Vestfossen og Fiskum sokn. I Bakke sokn er det et solid engasjement og frivillighet knyttet til trosopplæringen. Det meste av menighetsarbeidet i Haug foregår i og rundt Haug kirke og menighetssenter. Menighetssenteret, som ligger rett nedenfor Haug kirke, er et godt redskap for videre utvikling av arbeidet i menigheten. Det er ønskelig at kapellanen inngår i den videre utbygging av menighetslivet i Haug menighet. Høsten 2018 har menigheten startet opp Kirketorsdag en gang i måneden som en møteplass på tvers av generasjoner. Kapellanen inngår i konfirmantarbeidet i Haug og Bakke sammen med sokneprest og undervisningsleder/kateket. Det satses på å utvikle et videre tilbud til ungdom i Øvre-Eiker og en fordeling av ansvar for dette arbeidet vil gjøres mellom sokneprest, kapellan og kateket/undervisningsleder.
Kontorplass er på Haug menighetssenter hvor også Øvre Eiker kirkekontor er plassert der og hvor de fleste har sine faste kontorplasser. I kommunen er det 2 sokneprester, prost og prostiprest i 50% i tillegg til kapellanen. Sokneprest i Haug og Bakke utgjør sammen med kapellanen et team. Folkekirken står sterkt i Øvre Eiker, folk er glad i kirken sin og de kirkelige handlingene er en viktig del av arbeidshverdagen.

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger. Inngå i gravferdsfordelingen sammen med de andre prestene i Øvre Eiker.
 • Sammen med kateket og sokneprest ha ansvaret for konfirmantundervisningen i Haug og Bakke.
 • Inngå i den videre utvikling av menighetsarbeidet i Haug og Bakke menigheter
 • Sammen med sokneprest og kateket fordele ansvaret for utviklingen av ungdomsarbeid tilknyttet Haug.
 • Delta i trosopplæringsarbeidet og i kirke-skole samarbeidet
 • Beredskapsarbeid. Deltagelse i beredskapsarbeidet i den til enhver tid gjeldende ordning.
 • Prestene i prostiet samles hver 14. dag til tekstsamtale og temadager.
 • Prostiet er tjenestedistrikt.
 • Se også: https://www.facebook.com/HaugKirkeIOvreEiker/
 • www.eiker.kirken.no

Kvalifikasjoner:

 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)
 • Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker en kapellan som:
 • er samlende og engasjert
 • er god til å motivere og samarbeide med frivillige
 • kan engasjere og skape trygge og inkluderende ungdomsmiljøer.
 • er fleksibel i forhold til fellesløsningene og god på struktur og målrettet arbeid.
 • trives med folkekirkemenigheten og er opptatt av å finne språk og former som kommuniserer det kristne budskapet inn i vår tid.
 • er glad i å formidle og forkynne og som trives som liturg.

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 - kapellan.
 • Pensjonsinnskudd.
 • Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten.
 • Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.
 • (Dato for intervjuer blir 23.august.)
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hokksund
Publisert 2019-01-04
Søknadsfrist 2019-01-29
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme
Rambergveien 9
3115 Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger