Kapellan i Skien prosti med Skien sokn som tjenestested

Skien kirke feirer 125 års jubileum i 2019. Skien menighet har snaut 6 900 medlemmer og tilhørige. Det er korte avstander i soknet. Skien kirke er bygd i nygotisk stil og har over 800 sitteplasser. Kirkens store orgel er totalrestaurert i år, og kirken brukes mye til konserter.

Menighetens profil 
Skien sokn har sokneprest og kapellan. I tillegg gjør prosten menighetstjeneste i deltidsstilling. Staben består for øvrig av to kantorer, kirketjener, trosopplærer, diakon og barne- og ungdomsdiakon. Ikke alle stillingene er fulle stillinger. Det lønnes korledere på honorarbasis. Menigheten har en velfungerende stab- og menighetsråd. 

Menighetens satsingsområde 
Menighetsråd, frivillig og ansatte arbeider etter en fireårig strategiplan. Bærende element i denne er å videreutvikle kirken som byens kirkelige storstue. Det utarbeides handlingsplaner for trosopplæring, diakoni og kirkemusikk. Det er ønskelig å satse sterkere på barnearbeid og ungdomsarbeidet etter konfirmanttid, gjerne i samarbeid med nabomenighetene. 

Gudstjenestelivet 
Skien menighet er en typisk sentrumsmenighet med vekt på et allsidig gudstjenesteliv og kulturaktiviteter. Det er et rikt kristenliv i distriktet. Det er gudstjeneste hver søndag, de fleste helligdager, påskenatt og Olsok. Kryptkirkeruinene på Kapitelberget (fra 1100) og kirkesamlingen i Telemark museum brukes som gudstjenestesteder 1 gang i året. Menigheten har overtatt fra KFUK/M et nabobygg til kirken som brukes som menighetshus. Dette er nyrestaurert, og speiderne holder også til i bygget. 

Annen aktivitet 
Barne- og ungdomsarbeid som består av: Supertirsdag - Middag for familien, barnekorøvelse, konfirmantarbeid, Guts og andre trosopplæringstiltak. 
Aktivt diakonalt arbeid: Besøkstjeneste, arbeid blant og med innvandrere, god kirkevertordning, seniortreff, sjelesørgerisk arbeid og ellers frivillig arbeid. 
Kirkens kor: Kantori, annet voksenkor, jentekor og barnekor. Alle korene deltar ved gudstjenester og har egne konserter. 

Det drives et målrettet arbeid med å styrke kirkens og menighetens betydning i byens kulturliv. Menigheten deltar på den store matfestivalen Mersmak hvert år. Alle byens 6.- klassinger er med på et større opplegg i den kulturelle skolesekken med hele kirken som arena. Vi tar imot besøk av skoleklasser, det er ca 35 konserter pr år og enkelte år teateroppsetninger i kirkerommet. 

Forøvrig 

Den som blir tilsatt må rette seg etter:  

- Endringer i tjenesteordning for prester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn.
- Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested. 

Kvinner oppfordres til å søke.

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Det kan blir stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Likestillings- og diskrimineringsloven § 30.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge
tilfredsstillende politiattest/barneomsorgsattest.

Arbeidsoppgaver:

 • hovedtjenestested i Skien sokn
 • gudstjenester i Borgestad sokn ca 1 gang pr måned
 • hovedansvar for konfirmanter og konfirmantopplegget
 • delta i menighetens øvrige trosopplæringsarbeid
 • samarbeide med prestene i sone øst, Skien, om kirkelige handlinger
 • ukentlige stabsmøter
 • årlige strategisamlinger for stab og menighetsråd
 • medvirke til å utvikle samvirke og samhandling

Personlige egenskaper:

 • evne til å bety noe i ungdommers liv
 • evne til sammen med andre å styrke menighetens familieengasjement

Vi tilbyr:

 • lønn som kapellan i stillingskode 0922 LR 26
 • godtgjøring etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • etter- og videreutdanning
 • arbeidsveiledning
 
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Skien
Publisert 2019-06-24
Søknadsfrist 2019-08-04
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger