Fengselsprester i nye Agder fengsel, avdeling Froland

Nye Agder fengsel med avdelinger i Mandal, Froland, Evje (kvinner), Kristiansand (overgangsboliger) og Kleivgrend (åpen avdeling), har til sammen 373 plasser og ca. 410 ansatte. Nye Agder fengsel er det første fengselet i Norge bygget etter standardiseringen og skal tilby innsatte og ansatte moderne digitale hjelpemidler i hverdagen. Enheten drives etter normalitetsprinsippet og har aktivitetsplan for samtlige innsatte. Fengselsundervisningen vil ha det bredeste utdanningstilbudet i landet.

I forbindelse med etableringen av nye Agder fengsel skal det lyses ut 3,5 nye prestestillinger fordelt på følgende måte:

2 fengselsprester i nye Agder fengsel avdeling Froland.
Det lyses ut to stillinger i 100%  som fengselsprest i nye Agder fengsel avdeling Froland i Arendal prosti. Fengselet i Froland har en kapasitet på 196 plasser. Prosten i Arendal er nærmeste overordnede og stillingene står under tilsyn av biskopen i Agder og Telemark bispedømme.

1 fengselsprest i nye Agder fengsel avdeling Mandal.
Det lyses ut en stilling i 100% som fengselsprest i nye Agder fengsel avdeling Mandal i Lister og Mandal prosti. Fengselet i Mandal har en kapasitet på 98 plasser. Administrasjonen for nye Agder fengsel er plassert her. Prosten i Lister og Mandal prosti er nærmeste overordnede og stillingen står under tilsyn av biskopen i Agder og Telemark bispedømme.

1 fengselsprest i nye Agder fengsel avdeling Evje
Det lyses ut en stilling i 50 % som fengselsprest i nye Agder fengsel avdeling Evje i Otredal prosti. Avdelingen i Evje er et kvinnefengsel med ca 15 plasser. Prosten i Otredal er nærmeste overordnede og stillingen står under tilsyn av biskopen i Agder og Telemark bispedømme.

For alle stillingene gjelder følgende:
Stillingen som fengselsprest krever stor grad av selvstendighet samt evne og vilje til oppsøkende prestetjeneste blant innsatte. Foruten å være en naturlig samarbeidspartner med avdelingene på fengselet, har presten ansvar for å tilrettelegge og ivareta det kristne, religiøse og livssynsmessige mangfold ved fengselet. I samarbeid med ledelsen i fengselet har presten ansvar for åndelig og eksistensiell betjening for alle innsatte, uansett kultur og religion, og samarbeide med andre livssynsaktører for å legge til rette for å møte den enkelte innsattes behov. Det er positivt om presten har kunnskap om ulike religioner og kulturer. Fengselspresten er en viktig samarbeidspartner for andre faggrupper i fengselet.

Hovedtyngden i prestetjenesten er samtaler og sjelesorg. Presten holder jevnlig søndagsgudstjenester i fengselet. Det forventes at presten har samtalegrupper og samarbeider med menigheter og organisasjoner utenfor fengslet. Det er også en viktig oppgave å støtte innsattes pårørende. 

Presten deltar på prostisamlinger, i arbeidsveiledning og ved andre samlinger der prost eller biskop innkaller. Det er en årlig fagsamling for fengselsprester.

Målform i tjenesten er bokmål. Presten må beherske engelsk godt. Tjenesten skal utføres i samsvar med Den norske kirkes ordning og tjenesteordning for fengselsprester av 20. november 1997, senest endret ved vedtak av Kirkeutdannings- og forskningsdepartementet 7. februar 2000. Videre plikter presten å rette seg etter regelverket i «Lov om straffegjennomføring» og arbeider ut ifra verdigrunnlaget som er nedfelt i kriminalomsorgen sin virksomhetsstrategi.

Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- Endringer i tjenesteordning for fengselsprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn.

Kvinner oppfordres til å søke.

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Likestillings - og diskrimineringsloven § 30.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en utvidet politiattest.

Stillingene er avhengig av endelig finansiering. Det tas forbehold om at dette kommer på plass før tilsetting.

NB: Søkere som er interessert i flere av de utlyste fengselspreststillingene, må søke direkte på de aktuelle stillingene.

 

Arbeidsoppgaver:

 • sjelesorg og samtaler med innsatte
 • gudstjenester
 • samtalegrupper og bibelgrupper
 • kontakt med pårørende
 • samarbeid med menigheter og organisasjoner utenfor fengslet
 • selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet

Kvalifikasjoner:

 • cand.theol/profesjonsstudium i telologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
 • kjennskap til andre religioner og kulturer
 • kunnskap og erfaring fra krise, - sorgarbeid
 • gode samarbeidsevner
 • personlig egnethet vil bli tillagt vekt
 • medlemskap i Den norske kirke

Personlige egenskaper:

 • interesse og motivasjon for fengselsarbeid
 • administrativ ryddighet
 • evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
 • evne til å gjennomføre planlagte tiltak

Vi tilbyr:

 • stillingene lyses ut i stillingskode1465 Spesialprest
 • pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Froland
Publisert 2019-10-24
Søknadsfrist 2019-12-01
Stillingstype Fast
Antall stillinger 2
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger