Sokneprest i Arendal prosti med Froland sokn som tjenestested

Froland sokn med ca. 4200 medlemmer har sammenfallende geografiske grenser med Froland kommune med et folketall på ca. 6000. Kommunen har for tiden en relativt høy befolkningsvekst og utbyggingsaktivitet. Froland kommune har også et bredt idretts- og organisasjonstilbud. Det er tre faste gudstjenestesteder i soknet, Mykland kirke fra 1832, Froland kirke fra 1718 og Froland menighetssenter fra 2007. Mykland kirke med 150 sitteplasser ligger i Mykland ca. 33 km fra kommunesenteret i Osedalen. Froland kirke med 300 sitteplasser ligger 3 km fra sentrum. Froland menighetssenter med vel 300 sitteplasser ligger i sentrum. Osedalen ligger ca. 12 km fra Arendal. Froland menighetskontor flytter til nye lokaler på Menighetssenteret sommeren 2020. Se for øvrig menighetens hjemmeside: www.frolandmenighet.no

Menighetens profil
Staben består av sokneprest, kateket, organist, kirkeverge, menighetspedagog og kirketjener/menighetssekretær/diakon i full stilling. I tillegg har menigheten en god avtale om tjenesteytelser med kommunen.
 
Det er gudstjenester hver søndag og de fleste høytidsdagene. Samlet antall gudstjenester er ca. 70.
 
Det er utviklet et godt samarbeid mellom kirke og skole med avtaler for alle klassetrinn. Før jul er det 6 -7 gudstjenester i samarbeid med barnehager og skoler.
 
Menigheten har hatt, og vurderer å fortsette med prosjektet Naturlig menighetsutvikling.
 
Det er et godt kollegialt fellesskap mellom prestene i Arendal prosti, som møtes ca. annenhver uke til prestemøter og tjenestekonferanser. Soknepresten i Froland samarbeider med prestene i Barbu og Trefoldighet om tjenesteuker og helgefri.
 
Menighetens visjon og/eller hovedmål
Gi alle døpte en trygg tro på Jesus Kristus.
 
Menighetens satsingsområder
I Froland menighetssenter, som ble innviet i 2007, drives en omfattende og variert virksomhet for barn, ungdom og voksne. Menighetssenteret er et samarbeid mellom fem forskjellige organisasjoner og menigheten. Det er mange aktive og frivillige mennesker, og både i gudstjenestelivet og det øvrige kristne arbeidet i Froland er det utstrakt og nært samarbeid mellom de frivillige organisasjonene og menigheten. Barne- og ungdomsarbeidet har for tiden ekstra fokus.
 
Tiltak
Menighetens tiltak er i stor grad knyttet til det felles arbeidet på menighetssenteret. Her drives bant annet:
Babysang, søndagsskole, familiefredag, Froland Soul Children (barnekor), Unge Kristne (ungdomsklubb), Mandagsklubben (1.-4. trinn), språkkafe, seniorarbeid, konserter og møtevirksomhet.

Gudstjenestelivet
Det er god oppslutning om gudstjenestene i soknet, i særlig grad på menighetssenteret. Her har man lagt vekt på familiegudstjenester og søndagsskolemesser, med bred deltakelse fra alle aldersgrupper. I Froland kirke feires gjerne de mer tradisjonelle gudstjenestene. Mykland kirke har ca. 8 gudstjenester i året.
 
Menigheten har arbeidet mye med sitt liturgiske uttrykk, og bruker et bredt spekter av musikalske uttrykk, med både orgel, piano og band som gudstjenesteinstrumenter.

For øvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Likestillings- og diskrimineringsloven §30.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).
          

 

Arbeidsoppgaver:

 • gudstjenester
 • kirkelige handlinger i tjenesteuker i prostiet
 • andakter på Froland sykehjem
 • konfirmantundervisning
 • delaktighet i trosopplæringen

Kvalifikasjoner:

 • cand.theol - profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teoretisk utdanning

Personlige egenskaper:

 • god samarbeidsevne
 • relasjonsbyggende
 • utadvendt

Vi tilbyr:

 • lønn som sokneprest i lønnsgruppe 1555 
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelse etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning (ABV)
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Froland
Publisert 2019-11-12
Søknadsfrist 2019-12-01
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger