Sokneprest i Bragernes

Bragernes er prostesete i Drammen prosti med totalt 25 prestestillinger. Kirken fungerer som byens og prostiets hovedkirke. Bragernes sokn utgjør den nordøstlige delen av byen med ca. 10.000 innbyggere, hvorav ca. 7.500 kirkemedlemmer. Bragernes er en aktiv sentrumsmenighet med et rikt og allsidig gudstjenesteliv, høy aktivitet og mange ressurser å spille på. Menigheten har en god og selvstendig økonomi som finansierer deler av virksomheten. Det kirkemusikalske arbeidet er betydelig og markant. Menigheten er i tillegg kjent for en diakonal og grønn profil med egen kirkepark. Kirken er åpen de fleste dagene i uken hele året og mange benytter anledningen til stillhet og ettertanke.

Oppslutningen om konfirmasjon er stabilt god. Mange frivillige bidrar, og vi har en stab som samarbeider godt. Flere ulønnede medarbeidere utfører ukentlig en stor innsats også på menighetskontoret, og er del av stabsfellesskapet. Informasjonsflyten er god,

Bragernes kirke (1871) rommer opptil 850 mennesker. Kirken er sentral i byens kulturliv og et av byens viktigste konsert- og kulturlokaler. Den ligger sentralt, nær torget og byens pulserende liv.  Bragernes menighetshus (1972) ved kirken, har romslige lokaler og kontorer for menighetens medarbeidere. I samme bygningskompleks har Drammen kirkelige fellesråd administrasjonskontor for menighetene i Drammen kommune, med bl.a. kirkebokføring, mottak av dåp, vigsler og gravferd. Her ligger også kontoret for prosten i Drammen. Det er stor demografisk spennvidde i soknet. Det er to barneskoler, en ungdomsskole, samt tre pleie- og omsorgssentra i soknet.

Soknet betjenes av sokneprest, kapellan, diakon, flere kantorer, kateket, kirketjener og koordinator for åpen kirke. Prosten er også del av den lokale staben i Bragernes, og gjør tjeneste ved gudstjenester ca. en søndag i måneden samt i høytidene.
Bragernes preges av et omfattende og variert menighetsarbeid med tyngdepunkt i det omfattende gudstjeneste- og musikklivet. Vi arbeider kontinuerlig med å utvide tilbudet til barn og unge utover korarbeid, trosopplæringens breddetiltak, Knøtteklubb og Babysang.  

 

Arbeidsoppgaver

Soknepresten har en lederrolle i menigheten: 
- i det tverrfaglige arbeidet blant soknets ansatte
- i utviklingen av menighetens plan- og strategiarbeid
- i videreutviklingen av menighetens gudstjenesteliv.
- I tillegg kan soknepresten i Bragernes bli gitt oppgaven å være stedfortredende prost i Drammen.

Kompetanse og personlige kvaliteter som bygger opp under disse sentrale oppgavene vil bli tillagt vesentlig vekt ved tilsetting.                                                                              

Deltagelse i gjeldene beredskapsordning i Tunsberg bispedømme 

Kvalifikasjoner
Utdanningsretning: Teologi/ livssynsfag
Utdanningsnivå: Cand theol. Med praktikum eller tilsvarende
Personlige egenskaper

Vi søker en sokneprest som:
- kan og vil levendegjøre og aktualisere kirkens budskap og tydelig forkynne evangeliet om Jesus Kristus
- er glad i liturgisk arbeid og har liturgisk kompetanse
- har syn for bredden av kirkelige og kulturelle uttrykk i menighetens gudstjenesteliv og annen virksomhet
- har evne til samarbeid, og som kan samle og inspirere ansatte og frivillige i deres tjeneste
- er trygg og tillitvekkende i møte med mennesker i alle livets faser
- har vilje til utstrakt samarbeid i nærmiljøet

Vi tilbyr
Innplassering i stillingskode 1555 sokneprest etter KA’s regulativ.
Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
Reiseutgifter godtgjøres etter gjeldende regulativ.
Til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjørelser.
Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.
Søkeres navn vil normalt bli offentlig, anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25)
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkegata 7, 3016 Drammen
Publisert 2020-05-06
Søknadsfrist 2020-05-28
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger