Sokneprest i Stokke- Sandefjord prosti

Sandefjord prosti består av 10 sokn etter at Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner ble slått sammen fra 1.januar 2017. Tjenestestedet består at soknene Stokke, Arnadal og Skjee har til sammen ca. 9 700 innbyggere. Stokke er det største soknet med ca. 7 500 innbyggere. Prostiet har korte avstander som bidrar til et nært og aktivt kollegaforhold for prostiets 11 prester. På tjenestestedet Stokke, Arnadal og Skjee sokn er det til sammen 10 barnehager og 5 skoler. I tillegg er det to videregående skoler. Det er et godt samarbeid med barnehagene og skolene, og det har i mange år vært samlinger til jul for barnehagene og gudstjenester til jul for skolene.

Arnadal kirke ble innviet i 1882. Skjee kirke er en middelalderkirke fra slutten av 1100 - tallet. Arnadal kirke har plass til 200 mennesker; Skjee kirke har plass til 250 mennesker. Stokke kirke ble innviet i 1886 og har plass til 500 mennesker. Stokke har også en liten kirke i Melsomvik med plass til 100 mennesker. Det forrettes gudstjenester etter fastsatt ordning omtrent annen hver søndag i Skjee og Stokke, mens Arnadal har gudstjenester tredje hver søndag. Det er fire årlige gudstjenester i Melsomvikkirken. Gudstjenesteforordningen skal revideres i 2021.
Alle menigheter er aktive og levende menigheter med godt gudstjenestebesøk. Arnadal og Skjee har hver sin kirkestue. Det skal bygges menighetshus i Stokke rett ved kirken. Byggearbeidene er planlagt igangsatt i høst. Stokke menighet har også overtatt KFUK/KFUMs bygg i Stokke med noe aktivitet. Det er også aktivitet i mange misjonsforeninger.

Det er et tett samarbeid mellom menighetsrådene i tidligere Stokke kommune, og rådene har etablert felles utvalg for henholdsvis sang og musikk, diakoni, grønn menighet og trosopplæring. Menighetene har utarbeidet trosopplæringsplan. Trosopplæringsarbeidet er særlig rettet inn mot barn under 14 år.

Konfirmantundervisningen pågår straks etter skoletid fra september – april. Den deles f.t. mellom prestene og andre ansatte. Konfirmasjonsgudstjenestene holdes i begynnelsen av mai.

Det er én søndagsskole med tilknytning til menighetene (i Skjee). I Stokke er det også en aktiv speidergruppe (KFUK/KFUM). I Arnadal samles barn og voksne til Baluba – samlinger og til kor. Menighetene har også utarbeidet en felles diakoniplan. Menighetene driver blant annet en internasjonal kafé, en internasjonal kvinnegruppe, en klubb for psykisk utviklingshemmede, språkopplæringsgrupper for innvandrere og samlinger for eldre. «Minifest i Skjee arrangers jevnlig, med familiemiddag og samling for de minste barna. 

Soknepresten vil få kontor i Stokke kirkekontor som ligger sentralt i Stokke.

Staben består ellers av av sokneprest i Skjee og Arnadal, assisterende kirkeverge, 2 kantorer, undervisningsleder/ungdomsarbeider (f.t. vakant), diakon/kirke, - skole og barnehageansvarlig, kontorfullmektig, 2 kirketjenere og menighetspedagog.
Det er planlagt en evaluering og organisasjonsgjennomgang i prosti og Fellesråd.

 

Arbeidsoppgaver
Ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger, pt. fordelt mellom prestene etter tjenesteuker
Delta i stabs – og samarbeidsmøter
Medlem av Stokke menighetsråd
Delta i trosopplæringsteam – og konfirmantteam.
Holde andakter på institusjoner
Medlem i styret for Melsomvik-kirken
Delta i gjeldende beredskapsordning i Tunsberg bispedømme         
Kvalifikasjoner

Utdanningsretning: Teologi/Livssynsfag
Utdanningstittel: Cand. theol. eller tilsvarende med praktikum 

Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.  

 

Personlige egenskaper
Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
Ha evne til å inspirere og motivere
Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
Bidra inn i prostifellesskapet
Lyst til å gjøre et allsidig og variert prestearbeid
Evne og vilje til å arbeide i team
Gode samarbeidsevner
Vi tilbyr

Innplassering i stillingskode 1555 sokneprest etter KA’s regulativ, lønnsplassering etter ansiennitet
Pensjonsinnskudd.
Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten.
Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.

Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25)

Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Fredrik Stangs gate 20, 3160 Stokke
Publisert 2020-08-25
Søknadsfrist 2020-09-20
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger