Sokneprest i Lister og Mandal prosti med Lista sokn som tjenestested

Farsund kommune i Vest-Agder har til sammen ca 9700 innbyggere og er kjent for sin åpne og flotte natur, sjø og heier og et rikt kulturliv. Kommunen er et godt sted å bo for mennesker i alle aldre. De to soknene, Farsund sokn og Lista sokn, utgjør fellesrådsområdet og har henholdsvis ca. 3100 og 4100 medlemmer. Lista sokn har to kirker. Den nesten tusen år gamle Vanse kirke er en korskirke i stein med plass til over 800 personer, og ved siden av ligger Lista Menighetssenter med kontorer og prestegården på samme tun. På Borhaug ligger Vestbygda kapell med om lag 250 sitteplasser. Kapellet fikk for få år siden et nytt tilbygg, Framtidsbygget, som har en flott menighetssal, loftsrom og kjøkken. Dette har stor funksjon for Lista menighet. I kommunen er det tre barneskoler, to ungdomsskoler og to avdelinger av Lister videregående skole. I tillegg er det to omsorgssentre i kommunen.

Menighetens profil
I tillegg til soknepreststilling har Lista menighet spesialprest (100%) sammen med Farsund sokn. Det er diakon (50%), organister (40% og 80%), kontorfullmektig (70%), kirketjenere og trosopplærer (50%). Sammen med kirkeverge (100%) har de kontorer rett ved Vanse kirke. Farsund sokn har egen sokneprest og stab. De tre prestene i Farsund fellesrådsområde har turnus for begravelser, vielser og fridagsavvikling. I 2019 var det 76 begravelser og 21 vielser i de to soknene. Lista sokn hadde 25 konfirmanter i 2019. Dette var under gjennomsnittet for de siste årene. Soknepresten deltar i prostiets beredskapsordning.

Menighetens visjon
Menighetens visjon er «Mer himmel på jord». Sammen med menigheten kan soknepresten virkeliggjøre denne gjennom gudstjenester og tiltak.

Gudstjenestelivet
Det er gudstjeneste i Lista sokn hver søn- og helligdag, nokså likt fordelt mellom Vanse og Vestbygda. Menigheten har de siste årene satset særlig på gudstjenester for barn. I Vestbygda kapell kalles disse «Gubba». Mange frivillige engasjeres i planlegging og gjennomføring.

Menighetens satsingsområde og tiltak
Soknepresten har ansvar for arbeidet med konfirmantene. Det gjennomføres sammen med flere frivillige, to unge ledere i 10% stillinger og spesialpresten. Prestene deltar i trosopplæringstilbudet. Sokneprest har ansvar for kontakten med skolene og barnehagene. I turnus med diakonen holder de andakter på Listaheimen.
Det er et stort engasjement blant frivillige i menigheten og i området. I bedehus og kirke drives et omfattende arbeid med blant annet ungdomskor, søndagsskole, yngres-lag, barnekor, speidere, bibelgrupper, temakvelder, menighetsweekend og markeder.

Forøvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.


Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Arbeidsoppgaver
 • gudstjenester og kirkelige handlinger
 • medlem av Lista menighetsråd og arbeidsutvalg
 • ansvar for konfirmantarbeidet
 • delta i trosopplæring og kontakt med skoler og barnehager
 • motivere og inspirere frivillige medarbeidere
 • koordinere helhetlig menighetsutvikling
 • delta i prostiets beredskapsordning
Kvalifikasjoner
 • cand.theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper
 • gode samarbeidsevner i forhold til ansatte og frivillige
 • god formidlingsevne.
 • kontaktskapende, kunne inspirere og ha evne til å bygge relasjoner
Vi tilbyr
 • lønn som sokneprest i lønnsgruppe 1555
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelse etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning (ABV)
 • gode kontorforhold
 • mulighet for tjenestebolig ved Vanse kirke. Boligen fra 1850, er på 230 m2 i grunnflate og er nylig renovert.
 • gode samarbeidsforhold
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Omlandsveien 8, 4560 Vanse
Publisert 2020-10-22
Søknadsfrist 2020-11-22
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger