Sokneprest i Tanum og Kjose sokn, Larvik prosti

Larvik prosti ligger sør i Vestfold og sammenfaller med Larvik kommune med ca 47 000 innbyggere hvorav omtrent 33 000 er medlemmer av Den norske kirke. Her finner vi både bysentrum og landsbygd med bondetradisjoner, med kort vei til vakker skjærgård, flott turterreng og et mangfoldig kulturliv. Folkekirken står fortsatt sterkt i folks bevissthet og oppslutningen om de kirkelige handlinger er høy. Prostiet består av 12 sogn og 11 prester, som ønsker å synliggjøre Den norske kirkes visjon: "Mer himmel på jord!". Vi arbeider for en bevisst personalpolitikk med godt kollegialt og faglig fellesskap. Vi ønsker bevisste og entusiastiske prester som tenker stort om lokalmenigheten, og som ser verdien av godt samarbeid med ansatte, råd, kirkelige organisasjoner og frivillige.

Soknepresten i Tanum og Kjose har Larvik prosti som tjenestedistrikt, med Tanum og Kjose sokn som tjenestested. Soknepresten inngår i et team med soknepresten i Berg og soknepresten i Stavern. Sokneprestene i Tanum og Berg har et særlig tett samarbeid. Tjeneste ellers i prostiet må påregnes.

Tanum sokn har pr. i dag 4200 medlemmer, Kjose 228 medlemmer.
Tanum bærer preg av å være et landbruksområde samtidig som størstedelen av befolkningen bor i flere store boligfelt. Blant dem er det mange barnefamilier. Om sommeren er det et markant innslag av turister i området. Tanum ligger i området Brunlanes i nærheten av Larvik by. Kjose er opprinnelig preget av skogbruk. Det bor i dag flere yngre familier i soknet. 

Tanum kirke er en hvitkalket steinkirke fra 1100-tallet. Kjose kirke en langkirke i tre fra 1850. Sportkapellet i Brunlanes ligger innenfor Tanum menighets grenser og her holdes det regelmessige gudstjenester vinter og vår samt på ettersommeren og utover høsten.
 
Ansatte.
I tillegg til soknepresten, er Tanum sokn betjent av kantor i 100 % stilling i samarbeid med Berg menighet, kirketjener/kirkegårdsarbeider i 100 % stilling. Tanum og Kjose har en kateket sammen i 100 % stilling. Kjose menighet har en kirketjener i 14 % stilling. Et team av frivillige klokkere og kirkeverter deltar også ved gudstjenester både i Tanum og Kjose.

Soknepresten har kontor i Larvik sentrum, 6 km fra Tanum kirke, 12 km fra Kjose kirke. På kontoret er stort tverrfaglig miljø.

Gudstjenestelivet.
I Tanum kirke er det gudstjenester annenhver søndag og i Kjose kirke hver tredje søndag. Det er forholdsvis mange kirkelige handlinger, gravferder, dåp og vielser i Tanum kirke. Ansvar for gravferd og vielser er godt organisert og fordeles mellom prostiets prester.

Sokneprest og kateket samarbeider om konfirmantene.

De lokale gudstjenesteordningene er godt innarbeidet, men er under revisjon. Det legges vekt på at liturgiene skal stimulere til god deltagelse fra menigheten, og være gjenkjennelige i nærområdet.

Nytt orgel vil etter planen, bli installert i løpet av høsten 2021 i Tanum kirke.

Øvrig menighetsarbeid.
Det er godt tilrettelagt for barne- og ungdomsarbeidet på Tunheim, drevet av Tanum KFUK-KFUM, beliggende ca. 200 meter fra kirken. Tanum menighet og Tanum KFUK-KFUM har et utstrakt samarbeid. Her er det både barnegruppe, familiearbeid, voksenarbeid, barnegospel og et omfattende speiderarbeid.
I Tvedalen drives det et barnelag.
Kjose menighet har ei barnegruppe og et familiearbeid i tilknytning til den.
Byggefeltene representerer en særlig utfordring for barne- og ungdomsarbeidet i Tanum.   


Begge menighetene har misjonsavtaler med NMS. Det er to misjonsforeninger tilknyttet NMS i Tanum, den ene også med tilknytning til KFUK-KFUM.

Satsingsområder.

Den overordnede målsettingen er at menighetens lovpålagte oppgaver løses på en god måte. Utover dette fremheves spesielt følgende satsingsområder:
Tanum menighet har målsetning om å utvikle det diakonale arbeidet, rekruttere, utruste og bevare frivillige.
Det jobbes målrettet med å utvikle kontakten med dåpsfamiliene både i Tanum og Kjose.

Se våre nettsider http://www.kirken.no/larvik

 

Arbeidsoppgaver
Soknepresten leder gudstjenestelivet. 
Soknepresten er medlem av både Tanum menighetsråd og Kjose menighetsråd.  
Soknepresten er aktivt med i planlegging og gjennomføring av konfirmantundervisningen.
Soknepresten samarbeider tett med stabene og deltar på stabsmøtene.
Det holdes regelmessige andakter på sykehjemmene. Disse er i turnus med prester og pastorer i tjenesteområdet.
Soknepresten deltar i beredskapstjenesten i det gjeldende beredskapsområdet.
Kvalifikasjoner

Cand.theol eller tilsvarende med praktikum

Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en prest

  • som er glad i gudstjenesten og de kirkelige handlingene.
  • som har solid teologisk forankring og en tydelig kirkelig identitet.
  • som kan møte mennesker på en god og trygg måte i glede og sorg.
  • som trives med selvstendig arbeid og samarbeider godt med råd, stab og frivillige.  
Vi tilbyr
Innplassering i stillingskode 1555 sokneprest etter KA’s regulativ, lønnsplassering etter ansiennitet
Pensjonsinnskudd.
Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten.
Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.
Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25)
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Larvik kirkelige fellesråd, Romberggata 4, 3256 Larvik
Publisert 2021-03-05
Søknadsfrist 2021-04-11
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger