Kapellan i Hole sokn- Ringerike prosti

Hole kommune har ca. 7000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet ca. 30 min. kjøring fra Sandvika og 40 min. fra Oslo. Kommunen ligger naturskjønt til ved Tyrifjorden som er Norges 5.største innsjø med dybder ned til 288 meter. Høyeste punkt er Mørkreiåsen 574 m.o.h. Areal: 195 km2 (Grenser i nord, vest og øst til Ringerike, i sør til Bærum og Lier og i sørvest (i Tyrifjorden) til Modum. Kommunen har flott natur og gode muligheter for friluftsliv både sommer og vinter. Kommunevåpenet har fire kongekroner i gull på rød bunn. I kommunevåpenet har vi fire kongekroner som symboliserer Holes rike historie, med 4 norske middelalderkonger som hadde sin oppvekst i bygda; Halvdan Svarte, Sigurd Halvdanson Syr, Olav den Hellige (Olav Haraldson) og Harald Hardråde.

Nyopprettet kapellanstilling i Hole  - Ringerike prosti
Stillingen lyses ut i 60%. Det jobbes med å kunne tilby full stilling i samarbeid med fellesrådet. 

Hole er i vekst, og vi lyser ut en ny kapellanstilling. Vi ser etter en kapellan som liker å jobbe i team, som ser for seg en allsidig tjeneste med alle oppgaver prestetjenesten inneholder, men med fokus rettet mot barn og ungdom, og utvikling av gudstjenestelivet. 

Hole sogn omfatter Hole kommune, som ligger mellom Bærum og Ringerike. Tyrifjorden og Krokskogen gir gode muligheter for variert friluftsliv, sommer som vinter. Sentrene i bygda er voksende, og tilflyttingen har vært merkbar de siste årene. Reisetiden til Sandvika er ca 30 minutter. Hole kommune har 6500 innbyggere, 3 barneskoler og en ungdomsskole, sykehjem og omsorgsboliger. Flere Oslo-eide helseinstitusjoner har også sitt tilhold her. Hole har stolte røtter helt tilbake til Olav den hellige, hvor Bønsnes kirke står like ved der Olav vokste opp. Fast skole-kirkesamarbeid er vikingeslag for 6. klassinger utenfor kirken, med kostymer og sverd, og fortellinger om tro i gammel og ny tid.

Staben består av kirkevergen som også er daglig leder, sogneprest, kantor, diakon/trosopplærer, sekretær, tre kirketjener- og gravplassarbeidere. Staben holder til i lokaler sammen med den kommunale kulturskolen, og har ukentlige stabsmøter. Jevnlige møtepunkt og god samhandling står i fokus hos staben. Det er et åpent og godt samarbeid med fellesråd og menighetsråd. 

Det feires gudstjeneste i Hole hver søndag, og de fleste høytidsdager. I 2019 var det 59 gudstjenester, 56 dåp, 49 konfirmanter, 21 vielser og 48 gravferder i Hole. Det kirkemusikalske livet står sterkt, og menigheten har både kirkekor og barnekor. Kirkene i Hole er populære kirker for høytid og viktige anledninger. 

Hole har 3 kirker. Hovedkirken ligger på Røyse, med en stor og vakker kirkegård knyttet til seg. I tillegg finner vi middelalderkirken på Bønsnes, og Sollihøgda kapell.

 

https://kirken.no/hole

https://www.hole.kommune.no/

 

Arbeidsoppgaver
 •  Gudstjenester ca en gang pr måned, med særlig ansvar for gudstjenester knyttet til konfirmant- og trosopplæringsarbeidet, og kirke-skolesamarbeidet.
 •  Gravferd og vielser etter turnus i Ringerike prosti
 •  Ansvar for konfirmantarbeidet. Undervisning og leir sammen med sognepresten.
 •  Delta på noe trosopplæringsarbeid og kirke-skolesamarbeid sammen med trosopplærer.
 •  Beredskapsarbeid etter gjeldende ordning for Tunsberg bispedømme.
 •  Delta på stabsmøter.
 • Ta del i arbeidsfellesskapet på kirkekontoret, og samarbeide med menighetsrådet.
 •  Delta på prestesamlinger som prosten innkaller til hver 14. dag.
 • Delta på prestesamlinger og kurs som biskopen innkaller til.
Kvalifikasjoner

Cand. teol med praktikum eller tilsvarende.
God norskkunnskap, muntlig og skriftlig.

Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må
begrunnes. (Offentlighetsloven § 25) Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.

Personlige egenskaper

Vi ønsker en kapellan som

 •  Er samlende og engasjert
 •  Trives med barn og ungdom
 •  Er fleksibel i forhold til å søke gode løsninger i oppgaver og med medarbeidere
 • Trives med en folkekirkemenighet og er opptatt av å finne språk og former som kommuniserer det kristne budskapet inn i vår tid. 
Vi tilbyr

Lønnplassering i stillingskode 0922 kapellan etter KAs tariffområde  
Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
Reiseutgifter godtgjort etter gjeldende regulativ
Til lønnen tilkommer særlige regulativmessige godtgjørelser
Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning

Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Jomfrulandsveien, 3530 Røyse
Publisert 2021-03-08
Søknadsfrist 2021-04-11
Stillingstype Deltid, 60%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger