Kapellan i Botne - N.Jarlsberg prosti

Kapellan i Nord-Jarlsberg prosti med særskilt tjenestested Botne sokn.

Vi søker etter en kapellan som har engasjement for trosopplæring og konfirmantarbeid og som legger vekt på å gjennomføre gudstjenester og kirkelige handlinger i nært samarbeid med kirkens medlemmer, ansatte, utvalg og råd.

Botne sokn ligger i Holmestand kommune. Det er kort avstand og god kommunikasjon til både Drammen og Oslo, og sørover i Vestfold og Telemark fylke. Holmestrand er porten til Vestfold, med over 25000 innbyggere. Holmestrand kommune består av Hof, Sande «den urbane landsby» og Holmestrand «byen under fjellet». Kulturminnet Eidsfoss ligger også i Holmestrand kommune. Kommunen har et rikt kulturliv.  Det er tre sokn innenfor grensene til Holmestand kommune; Botne sokn, Hof, Eidsfoss og Vassås sokn og Sande sokn. I Botne sokn er innbyggertallet 11000, hvor av 7838 er medlemmer i Den norske kirke.  Det er et nært samarbeid mellom kirke og skole, barnehager og de mange institusjoner i soknet.

Den norske kirke står sterkt i folks bevissthet, noe som synliggjøres gjennom god oppslutning om dåp og konfirmasjon. Det er et variert arbeid blant barn og ungdom i soknet. NSF driver speiderarbeid, og Normisjon og Misjonssambandet har foreninger for ytre- og indremisjon i Botne med mer. Menigheten har egen barnehage.

I Botne sokn holdes det gudstjenester i Botne kirke (fra ca. 1200), Holmestrand kirke (Y-kirke fra 1674) og Hillestad kirke (1724). Alle kirkene er blitt restaurert i løpet av de siste 15 årene. Det er kirkegård ved Botne og Hillestad kirke. Ved Bilet kapell er det også kirkegård. Sokneprest og kapellan fordeler søndagene likt mellom seg og har tjenesteuke annen hver uke. Menighetsrådet har et spesielt fokus på kveldsgudstjenestene i Holmestrand kirke. Prestene har ansvaret for konfirmantarbeidet i samarbeid med undervisningsleder, andre ansatte og frivillige medarbeidere. Soknepresten leder prestetjenesten i soknet.

Soknet betjenes av to prester, kirkeverge, ass. kirkeverge, undervisningsleder, trosopplærer, diakon, to organister, sekretær, kirketjenere og kirkegårdsarbeidere.
Vi håper at denne stillingen kan være noe for deg som våger å tenke nytt, og som samtidig har sans for tradisjoner. Vi ønsker oss en prest som er glad i å forkynne og undervise, og som vil bruke noe av sin tid sammen med barn og unge.

se mer: https://holmestrand.kirken.no/      

 

Det gjennomføres intervjuer i slutten av uke 32.

 

Arbeidsoppgaver
I tillegg til gudstjenester og kirkelige handlinger må kapellanen prioritere undervisningsarbeidet blant barn og ungdom. Ferdigheter innenfor digital kommunikasjon vil bli vektlagt. Kapellanen er fast medlem av trosopplæringsutvalget og gudstjenesteutvalget.
Kapellanen tjenestegjør på tvers av soknene i prostiet etter fast ordning.
Delta på samlinger og fagdager for prestene i prostiet og i bispedømmet.
Delta i gjeldende ordning for beredskap i Tunsberg bispedømme.
Kvalifikasjoner

Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende/Master i teologi og praktikum

Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må
begrunnes. (Offentlighetsloven § 25) Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de
behersker begge målformer.
Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.

Personlige egenskaper
God formidlingsevne
Kontaktskapende og evne til å forløse frivillighet og deltagelse
Har engasjement for, og gjerne erfaring med, arbeid blant barn og unge
Strukturert og systematisk
Endringsvillig
Evner å utvikle gode samarbeidsrelasjoner med menighetsråd, utvalg og ansatte
 
Vi tilbyr
Innplassering i stillingskode 0922 kapellan etter KAs tariffområde
Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
Reiseutgifter godtgjort etter gjeldende regulativ
Til lønnen tilkommer særlige regulativmessige godtgjørelser
Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den
som tilsettes er motivert for å gå i veiledning
 
Søknadsfrist: 8. august 2021
 
Kontaktinformasjon: 
Anne Gjertrud Fugletveit, HR-leder, 459 68 783
Harald Bryne, prost, 33 52 91 17 / 990 22 267
Sylvi Fimland, rådgiver personal, 412 98 991
 
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hof
Publisert 2021-07-02
Søknadsfrist 2021-08-08
Stillingstype Fast, 100%, Heltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger