Sokneprest i Stjørdal prosti med Hommelvik og Malvik sokn som tjenestested

Prostiet har ni sokn og fem fellesråd. Prostesetet er i Stjørdal kommune. I prostiet er det i tillegg til prosten åtte sokneprester, en kapellan og en prostiprest. Alle har hele prostiet som tjenestedistrikt, men hvert sitt sokn og fellesrådsområde som særskilt arbeidsområde. Prosten innkaller prestene til prostisamling en gang pr. måned for orientering, drøftinger av felles anliggender og faglig utviklingsarbeid. Folketallet i prostiet er ca. 40 000. Stjørdal kommune er det naturlige sentrum. I vest grenser
prostiet mot Trondheim og strekker seg mot svenskegrensa i øst. I sør ligger Tydal sokn som grenser mot Røros. Fra Stjørdal til Trondheim er det 35 km. Stjørdal er et trafikknutepunkt med flyplass og jernbane. E6 og E14 (til Sverige) går gjennom dalføret, riksveg 705 gjennom Selbu og Tydal videre til Røros. Det er stor befolkningsvekst i Stjørdal, Malvik og Hommelvik sokn. Prostiet har ellers preg av tradisjonelle jordbruksbygder. Det er et allsidig og rikt kulturliv. Naturen er variert og storslagen med nærhet til fjell og fjord.


Hommelvik og Malvik sokn tilsvarer Malvik kommune som har 14.300 innbyggere. Malvik kommune ligger mellom Trondheim og Stjørdal. Avstanden fra Hommelvik til Trondheim sentrum er 25 km, til Stjørdal 14 km. Til Trondheim lufthavn, Værnes 10 km. I Hommelvik sokn er det 5450 kirkemedlemmer og i Malvik sokn 5941 kirkemedlemmer.

Soknepresten har sete i Hommelvik menighetsråd.

Hommelvik kirke som er en trekirke fra 1887 og Mostadmark kapell fra 1986 ligger i Hommelvik sokn. I Mostadmark - på pilegrimsleden - ligger en gammel kirketomt (Mariakirken) som brukes til noen friluftsarrangement på sommerstid. I Malvik sokn ligger Malvik kirke, en korskirke i tre fra 1846.

Menighetene betjenes av to sokneprester.

Kontorsted ligger i kommunesenteret i Hommelvik. Her er det kontorfellesskap med kirkeverge, kateket og kontormedarbeider, alle i 100% stilling, to organister i til sammen 170 % stilling, trosopplæringsmedarbeidere i 130 % stilling.

Kirkelig statistikk for Malvik og Hommelvik viser årlig ca 100 dåp, 70 begravelser, 20 vielser, 130 konfirmanter og 100 gudstjenester.

Konfirmantarbeidet er ledet av kateketen, men begge prestene deltar i arbeidet. Det har vært jobbet godt i mange år med å trekke tidligere konfirmanter inn som ledere.
Malvik og Hommelvik menigheter har hatt trosopplæringsmidler siden 2007. Sammen med mange gode medarbeidere, både frivillige og ansatte, er begge prestene engasjert i å utvikle trosopplæringsarbeidet videre.

I Hommelvik sokn drives babysang. Malvik menighet driver eget barnekor, miniklubb og minisang. Malvik har speiderarbeid i regi av KFUK i nært samarbeid med kirka.
Hommelvik sokn er fra gammelt av et industrisamfunn sterkt preget av arbeidertradisjoner, med godt samarbeid med kirka. Dette ønskes videreført.
Det er etablert gode samarbeidsrutiner med skoler og barnehager.

For mer informasjon se hjemmesidene til Malvik kommune, Malvik kirkelige fellesråd og Nidaros bispedømme.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning, beredskapsordning og andre avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.

Bispedømmet søker å realisere Den norske kirkes visjons gjennom å styrke vår arbeidskultur og fremstå Vennlig, Viktig, Modig, Dyktig både innad og utad.

 

Arbeidsoppgaver
Soknepresten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester.
Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet.
Kvalifikasjoner

Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest"

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest

Personlige egenskaper
Vi søker etter en prest som:
-        har engasjement for menighetsbyggende arbeid og diakoni
-        viderefører gode tradisjoner og ivaretar mennesker i alle livets faser, men samtidig har fokus på de som er nyetablert i menighetene.
-        er motivert til å gå inn i lokale utfordringer og være med å bygge menighetsliv
-        har gode samarbeidsevner og kan bidra til trivsel og engasjement
-        evner å jobbe selvstendig og samtidig i fellesskap med kolleger og frivillige
Vi tilbyr
Stillingen er plassert i lønnsgruppe 1555 sokneprest. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
Medlemskap i Statens pensjonskasse.
Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.
 
 
Kontaktinformasjon
Tom Elvebakk, seksjonsleder, 907 93 950, te663@kirken.no
Jon Henrik Gulbrandsen, prost, 977 56 440, jon.henrik.gulbrandsen@stjordal.kommune.no
 

   

Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hommelvik
Publisert 2021-07-23
Søknadsfrist 2021-08-22
Stillingstype Fast, 100%, Heltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger