Sokneprest i Bamble prosti med Stathelle sokn som tjenestested, 2. gangs utlysning

Ønsker du å være sokneprest i en engasjert menighet som vil være synlig tilstede i lokalmiljøet?

Menighetens profil
Stathelle menighet ønsker å være en åpen og inkluderende menighet.  Relasjonen til kommunen er god, og menigheten arbeider for å være synlige i nærmiljøet, blant annet gjennom et godt samarbeid med Brotorvet kjøpesenter og skolene i soknet. Stathelle-, Bamble- og Herre sokn har et godt samarbeid og en felles stab med ukentlige stabsmøter.  To sokneprester og en kapellan, trosopplærer i full stilling, to organister i til sammen 140 % stilling, menighetssekretær i 50% stilling, kirketjenere og to diakoner i 115% stilling fordelt på alle fire sokn i Bamble fellesrådsområde. Kirkevergen har kontor på rådhuset i Langesund.  

Menighetene samarbeider om konfirmantundervisningen, bl.a. om en felles konfirmantleir. Kapellanen har hovedansvar for konfirmantopplegget. Trosopplærer har ansvar for å legge til rette for tilbud til fjorårskonfirmanter, blant annet ledertrening. Soknene har felles givertjeneste og diakoni- trosopplæringsutvalg.  

Menighetens visjon
Forskjellige – sammen om noe stort.
Menighetens trofaste, frivillige medarbeidere er med på å virkeliggjøre menighetens visjon. Menigheten satser på markedsføring og synliggjøring, og vil med det gjøre terskelen lav inn til kirken og gjøre kirken synlig på sosiale medier. Det er et arbeid menigheten ønsker å se videreført.

Menighetens satsingsområder
Barne- og ungdomsarbeidet er et satsningsområde, der ansatte og frivillige jobber sammen.  

Tiltak
Trosopplæring med ulike punktuelle tiltak og mer kontinuerlige tilbud til enkelte aldersgrupper.  «Etter skoletid» for barn på mellomtrinnet, har stor oppslutning.
Tilbud for voksne: Kirkeforum for menn, Debora Due café for voksne damer, tekstsamtalegruppe, konserter, kirkekaffe og diakonale tiltak. Det er også misjonsforeninger i Stathelle menighet.  

Gudstjenestelivet
Det er gudstjenester i Stathelle kirke tre søndager i måneden og på bevegelige helligdager.  Menigheten har eget gudstjenesteutvalg, og kirkesøkningen er gjennomsnittlig god. Menigheten har varierte gudstjeneteformer som søker å nå ulike mennesker. Trosopplæringen hører naturlig hjemme i gudstjenestelivet.  Frivillige enkeltpersoner og grupper deltar med oppgaver i gudstjenesten. Det er en voksen menighet, som har som mål å senke gjennomsnittsalderen for gudstjenestedeltakelse og legge til rette for at barn og ungdom, barnefamilier og yngre voksne finner sin plass i Stathelle kirke.

For øvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested  

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste (jfr. offentleglova 25, 2. ledd). Du vil i så fall bli varslet om dette.

 

Arbeidsoppgaver
 • arbeid i henhold til tjenesteordning for menighetsprester
 • jobbe for varierte og inkluderende gudstjenester
 • lede det menighetsbyggende arbeidet, og ta del i menighetens arbeid sammen med den øvrige stab og frivillige i menigheten
 • utføre tjenester i henhold til planer og tjenesteuker i prostiet
 • inngå i den, til enhver tid, gjeldende beredskapsordning i Agder og Telemark bispedømme
Kvalifikasjoner
 • cand. theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
Personlige egenskaper
 • engasjert og opptatt av menighetsbyggende arbeid på Stathelle
 • glede av å jobbe i team og evnen til å jobbe selvstendig
 • evne til å inspirere og motivere, og se den enkelte
 • se verdien av kontakt utad i folkekirken, og å arbeide for å videreutvikle folks tilknytning til kirken
 • opptatt av å bygge relasjoner til mennesker i menigheten uavhengig av alder
Vi tilbyr
 • stillingen lønnes i stillingskode 1555 sokneprest
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelse etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning (ABV

 

Tettstedet Stathelle ligger i Bamble kommune, ved kysten av Telemark, omtrent midt mellom Oslo og Kristiansand. Det er 14.000 innbyggere i Bamble kommune, og den største befolkningskonsentrasjonen er på og i området rundt Stathelle.  Stathelle ligger vakkert til ved fjorden, og Bamble kommune kan by på spennende natur som innbyr til friluftsliv ved sjøen og i skogen. Det er et levende og mangfoldig kulturliv i Bamble. Kommunen har god barnehagedekning, og skoletilbudet er godt fra barnetrinnet til et variert tilbud på videregående nivå. Høsten 2021 ble kommunens nye, felles ungdomsskole tatt i bruk. Her er svømmehall, idrettshaller, kultursal mm. Kulturskolen m.fl. har lokaler her. Skolen ligger på Grasmyr på Stathelle. Her er også en videregående skole. Stathelle er kommunens handelssentrum med stort kjøpesenter og andre forretninger. Flere av kommunens service- og aktivitetstilbud er å finne på Stathelle.  Rådhus og kommuneadministrasjon ligger i Langesund.

Det er et utbredt interkommunalt samarbeid med de øvrige Grenlandskommunene, som sikrer gode offentlige tjenester og fritidstilbud. Det er også en variasjon av arbeidsplasser i offentlig og privat sektor i Grenlandsområdet.

Soknepresten i Stathelle gjør tjenester i Stathelle, Bamble og Herre kirker. Stathelle kirke ble bygd i 1964, men kirken har opp gjennom årene blitt utvidet. Etter en omfattende renovering og utvidelse, gjeninnviet i 2011, fremstår kirken i dag som en vakker og funksjonell arbeidskirke, hvor det drives et omfattende arbeid for ulike aldersgrupper. Kirken har 260 sitteplasser, og har i tillegg andre rom for forskjellige menighetsaktiviteter. Bamble kirke fra 1845 er en nygotisk kirke i tre, og ved siden av Bamble kirke ligger Mariakapellet, et lite veikapell i de godt bevarte ruinene etter Olavskirken fra middelalderen. Herre kirke er en trekirke fra 1905.

Soknepresten har kontor sammen med den øvrige staben i Stathelle, Bamble og Herre sokn i Bamble menighetshus, som ligger ved siden av Bamble kirke.

For mer informasjon se: bamble.kommune.no, Bamble.kirken.no og Facebook: Stathelle kirke

Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Europaveien 472, 3960 Stathelle
Publisert 2021-10-04
Søknadsfrist 2021-10-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger