Fengselsprest Ringerike fengsel - Ringerike prosti

Det er ledig 100 % fast stilling som fengselsprest ved Ringerike fengsel, Tyristrand i Ringerike kommune.

Prestens tjeneste ved fengslet baseres på sin kirkelige egenart, men relateres også til fengslets internreglement og reglement og verdigrunnlag for kriminalomsorgen.

Hovedtyngden i arbeidet ligger på sjelesorg og samtaler med innsatte. Det er til tider stor pågang fra innsatte som ønsker samtale med prest. I tillegg har presten regelmessige samtalegrupper for innsatte. I sorg og kriser er det naturlig at presten bidrar med støtte og veiledning. Dette vil både kunne være i form av stabsarbeid sammen med ledelsen eller opp mot enkelt innsatte/grupper. Det er innarbeidet en ordning med gudstjenester gudstjenester på søn- og helligdager i en rytme slik at alle innsatte normalt sett får tilbud om dette minst en gang pr måned.

Presten samarbeider med og organiserer besøk fra kirkelige organisasjoner utenfor fengselet.
Presten skal også være behjelpelig med at innsatte som tilhører en annen tro eller livssyn blir betjent. Prestetjenesten tilrettelegger og hjelper med kontakt til offisielle representanter for disse. Mange av de innsatte er utenlandske statsborgere. Fengselspresten må derfor påregne å kommunisere også på engelsk.

Fengselspresten samarbeider og holder tett kontakt med avdelingene, og deltar i relevante møter med stab og ledelse i fengselet.

Fengselspresten er ansatt i Tunsberg bispedømme med prosten i Ringerike som nærmeste overordnede. I fengselet er fengselspresttjenesten underlagt fengselsinspektør B/C/D som er prestens nærmeste overordnede i det daglige, sammen med de andre forvaltningssamarbeidspartnerne til fengselet. 

Ringerike fengsel ligger på Tyristrand, 15 minutters kjøretur fra Hønefoss sentrum. Ringerike er et av Norges største fengsler, med 165 plasser for mannlige innsatte. Fengselet er delt inn i fem ulike avdelinger hvor innsatte bor. Avd A innkomstavdeling, avd SHS avdeling for særlig høyt sikkerhetsnivå, avd B, C og D som er fellesskapsavdelinger. Her er innsatte sysselsatt med enten arbeid på trevare- eller mekanisk verksted eller skolegang. 

 

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for å utføre prestetjenesten i samsvar med tjenesteordninga for prester i Den norske kirke.
 • Holde gudstjenester på søn- og helligdager i en rytme slik at alle innsatte normalt sett får tilbud om dette minst en gang pr måned.
 • Sjelesorg og samtaler med innsatte.
 • Samarbeide med stab og ledelse ved Ringerike fengsel.
 • Kontakt med Tyristrand menighet og andre organisasjoner utenfor fengselet.
 • Delta på den årlige fagsamlingen for fengselsprester.
 • Delta på prestesamlinger i prostiet.
 • Selvstendig relevant faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet.
Kvalifikasjoner
 • Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende.
 • Kunnskap og erfaring fra krise- og sorgarbeid.
 • Erfaring med sjelesorg og veiledning. Pastoral klinisk utdanning eller tilsvarende er ønskelig.
 • Kjennskap til andre religioner, livssyn og kulturer.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.
 • Medlemskap i Den norske kirke.
 • Søker må beherske begge målformer.
 • Søker bør beherske engelsk godt.
 • Den som blir ansatt må legge fram politiattest (barneomsorgsattest) uten merknader.
 • Uttømmende vandelsattest uten merknader må legges framfør vedkommende begynner i stillingen ved Ringerike fengsel, og skal fremvises for fengselet første arbeidsdag
 • Fengselspresttjenesten skal utføres i samsvar med Den norske kirkes ordning og Tjenesteordning for fengselsprester av 20. november 1997 m/senere endringer, samt regelverk og retningslinjer som gjelder for arbeid i Ringerike fengsel.
 
Personlige egenskaper
 • Interesse og motivasjon for fengselsarbeid.
 • Administrativ ryddighet.
 • Gode samarbeidsevner, og evne og vilje til tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til selvstendig arbeid og til å kunne gjennomføre tiltak.
 • Evne til å møte andre med respekt og uten fordommer.
 • God evne til å lytte og til å sette grenser.
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes etter gjeldende regler.
 • Vanlige regulativmessige godtgjøringer. Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser.
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
 • Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning
 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)

  Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder. Den som blir ansatt må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement, m.m., samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål. Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på de kravene som blir stilt i utlysningsteksten. Søkerne blir derfor bedt om å utforme en egenpresentasjon i sin søknad, som svarer på de utfordringer som kommer fram i utlysningsteksten. 

 

Kontaktinformasjon:

Kristin Moen Saxegaard
Prost i Ringerike
 95 89 36 82
 
Anne Gjertrud Fugletveit
HR-leder
 45 96 87 83
 
Sylvi Fimland
HR rådgiver
 41 29 89 91
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Justisveien 30, 3533 Tyristrand
Publisert 2021-12-27
Søknadsfrist 2022-01-23
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger